Profile imageActivity

โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง

นิสิตพิการเข้าพบอธิการบดี มน.เพื่อขอบคุณที่ให้โอกาสทางการศึกษา

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2561

ประชุมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561

การบรรยายโครงการชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตามแนวพระราชดำริ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ รามสูต

โครงการเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สองแควยามเช้า สัมภาษณ์น้องวิว วรพล นันสุ เจ้าของรางวัลเยาวชนต้นแบบ

ชาวพิษณุโลก และ นิสิต ม.นเรศวร ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

Power Cheer 2017 l 10 กันยายน 2560

สารจากอธิการบดี ม.นเรศวรถึงผู้สำเร็จการศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีนิสิตเภสัชฯ #คว้ารางวัลชมเชย

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศุภิสรา รุ่งศรี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิสิต ม.นเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดหนังสั้น “Short Film-Shortcuts”

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลเยาวชนต้นแบบ น้องวิว นายวรพล นันสุ ด้วยนะครับ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตรางวัลพระราชทาน

ธัญญารักษ์อวอร์ด

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ปี 2560

ร่วมประกวดหนังสั้น สคบ.

ขอเชิญร่วมประกวด "ร่วมต้านโกง"

โครงการนักศึกษาฝึกงาน Chang Junior ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมประกวด "ลมหายใจไร้มลทิน"

ข่าวประชาสัมพันธ์