Profile imageActivity

ประชุมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

ประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การตรวจสอบความสะอาดร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย

การรับฟังและแสดงความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร

ปิดระบบการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สองแควยามเช้า สัมภาษณ์น้องวิว วรพล นันสุ เจ้าของรางวัลเยาวชนต้นแบบ

ชาวพิษณุโลก และ นิสิต ม.นเรศวร ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

Power Cheer 2017 l 10 กันยายน 2560

สารจากอธิการบดี ม.นเรศวรถึงผู้สำเร็จการศึกษา

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ [Full HD]

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศุภิสรา รุ่งศรี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิสิต ม.นเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดหนังสั้น “Short Film-Shortcuts”

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลเยาวชนต้นแบบ น้องวิว นายวรพล นันสุ ด้วยนะครับ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตรางวัลพระราชทาน

แสดงความยินดีกับนิสิตม.นเรศวร เข้ารับรางวัลเยาวชนคนเก่ง เยาวชนดีเด่น

ธัญญารักษ์อวอร์ด

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ปี 2560

ร่วมประกวดหนังสั้น สคบ.

ขอเชิญร่วมประกวด "ร่วมต้านโกง"

โครงการนักศึกษาฝึกงาน Chang Junior ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมประกวด "ลมหายใจไร้มลทิน"

ข่าวประชาสัมพันธ์