Profile image


เยาวสตรีไทยดีเด่น 2562


ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารรางวัลนิสิต มน.

เยาวสตรีไทยดีเด่น 2562
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร แสดงความยินดีกับนางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง นิสิคคณะศึกษาศาสตร์
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลพระราชทาน กับนิสิตรางวัลพระราชทาน มน.
รับพระราชทานรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560
รับโล่ เกียรติบัตร และเข็มเกียรติคุณ รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี2561
ประกาศเชิดชูเกียรติที่ปรึกษาผลงาน/โครงการ/กิจกรรม นิสิตสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561
การสรรหา 'การสรรหากุลบุตรและกุลธิดา'
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณชา นครคำ (ใบเตย)“ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่”


CLIP

สัมภาษณ์สด ผู้บริหาร มน.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

CLIP

Job Fair 2019 : มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร