new11แบบฟอร์ม
       
Act_02 ขอบันทึกลงระบบของหน่วยงาน
Act_03 ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
Act_04 ขอเทียบค่าประสบการณ์โครงการ
Act_05 ขอบันทึกลงระบบของนิสิต
Act_06 ขอเทียบโอนโครงการกลาง
Act_07 บันทึกข้อความอื่นๆ
2 Act_08 บันทึกข้อความขอบันทึกโครงการกลาง
ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมโครงการ
ใบคำร้องขอใบ Activity Transcript
5 แบบฟอร์ม Upload รายชื่อนิสิต
5 ตารางพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2556
new11เอกสารโครงการ
    1 ขั้นตอนการขอใบรับรอง (Activity Transcript)    

1 คู่มือ Activity Transcript

1 ประกาศคู่มือทรานสคริปกิจกรรม

1 แนวปฏิบัติการบันทึก
       เทียบค่าประสบการณ์


1
สรุปโครงการ
1
    1 ประจำปีการศึกษา 2553    
    1 ประจำปีการศึกษา 2554    
1 1 1

 

0
hot0ข่าวประกาศ
0
   
กำหนดการ

รายการ

วันเริ่มต้น

วันสุดท้าย

-  นิสิตเข้าไปตรวจสอบและยืนยันการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรในระบบ

ตลอดปีการศึกษา

-

-  นิสิตยื่นใบคำร้องขอใบแทนใบรับรองฯ  ก่อนจบการศึกษา(ในใบแทนใบรับรองฯจะระบุว่านิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา)  สำหรับการสมัครงานเท่านั้น

ตลอดปีการศึกษา

-

-  นิสิตยื่นใบคำร้องขอใบรับรองฯ หลังจบการศึกษา

1 มีนาคม 2556  เป็นต้นไป

-

-  รับใบรับรองฯ หลังจบการศึกษา

6 มีนาคม 2556  เป็นต้นไป

-
 
 
 
 
 
   
0 0 0
 
 
0
hot0ข่าวแจ้งนิสิต
0
         
หลักเกณฑ์การขอใบ Activity Transcript
 
1. เป็นนิสิตรหัส 50 เป็นต้นไป
2. ต้องมีจำนวนกิจกรรมและจำนวนชั่วโมงไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ
 
ประเภทกิจกรรม ภาคปกติ ภาคพิเศษ
จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1.กิจกรรมกลาง 5 28 5 28
2.กิจกรรมคณะ 8 40 4 20
3.กิจกรรมเลือกเสรี 4 20 2 10
 
3.กิจกรรมกลางที่จะต้องเข้าร่วมมีดังนี้
  1.โครงการปรับสภาพนิสิตใหม่(Beginning Camp)  
  2.โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย  
  3.โครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่  
  4.โครงการเปิดโลกกิจกรรม  
  5.โครงการเลือกตั้งผู้นำนิสิต  
***** นิสิตจะต้องเข้าร่วมทั้ง 5 โครงการที่กำหนด *****  
4. ให้นิสิตเข้าไปยืนยันการเข้าร่วมโครงการของตนเองในระบบถ้ายืนยันไม่ครบทางกองกิจการนิสิตจะไม่ออกใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (Activity Transcript)  ให้
5. ให้นิสิต Download แบบคำร้องและเตรียมเอกสารมายื่นที่ หน่วยนโยบายและแผน กองกิจการนิสิต
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยนโยบายและแผน กองกิจการนิสิต โทร 055-961150
0 0 0
 
     

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

webmaster