"ช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้
เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม"
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ คณะกรรมการ มูลนิธิ อนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ พระตำหนักจิตลดารโหฐาน  วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗