Home

  ทุนการศึกษา
   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
           เป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาี่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
นิืิสิตที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนู้ยืมเพื่อการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี โดยนิสิตต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่ำ
เมื่อจบการศึกษาแล้ว
คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืม
             1.  มีสัญชาติไทย
             2.  เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือ ครอบครัว (หมายถึงบิดามารดา/ผู้ปกครอง คู่สมรส) มีรายได้รวมกันไม่เกิน
200,000 บาท ยกเว้นผู้กู้รายเก่า ตั้งแต่ปี 41 ย้อนหลังลงไปไม่เกิน 300,000  บาท
             3.  ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
                   มาก่อน 
             4.  ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
             5.   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             6.  ไม่ถูกจำคุกในขณะขอกู้ยืม
             7.   เป็นผู้มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่สาถานศึกษา
                   กำหนด
ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร
             รับสมัคร  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ของทุกปี
              สถานที่รับสมัคร  สามารถสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการ
                                          นิสิตของคณะที่นิสิตสังกัดอยู่

 
การได้รับเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
             1.  ธนาคารกำหนดจ่ายเงิน โดยโอนเงินส่วนของค่าบำรุงการศึกษา เขาบัญชีสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน และภาคเรียนที่ 2 เดือนกันยายน  สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวจะโอนให้ตามวันที่ที่เกิดของนิสิตผู้กู้
             2.  กรณีผู้กู้ยืมที่เป็นนิสิตปี 1 ขึ้นไป ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ และจัดทำสัญญากู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถผ่อนผันการลงทะเบียนเรียนได้ โดยมหาวิทยาลัยจะหักเงินค่าบำรุงการศึกษาจากบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อธนาคารโอนเงินกู้เข้าบัญชีสถาบันแล้ว
ข้อแนะนำในการทำสัญญา