กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต

งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

job job jobjob job
 
 
กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
    กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตคืออะไร    
รายงานประจำปีกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
ประจำปีการศึกษา 2550
รายงานประจำปีกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
ประจำปีการศึกษา 2551
สวัสดิการจากเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพ
นักเรียนและนิสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 - 2551
แบบฟอร์ม
    ค่ารักษาพยาบาล    
สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ
เสียชีวิต
ใบมอบฉันทะ
หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ
 
0
0ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
0
       

นักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหต

นักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ(เพิ่มเติม)  ฉบับที่ 2
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
และเงินสดคงเหลือประจำวัน กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
 
 
 
0 0 0
 
งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต อาคารอเนกประสงค์
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-1216