กองกิจการนิสิต จัดโครงการฝึกทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. กองกิจการนิสิต จัดโครงการฝึกทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนที่ออกสู่โลกอาชีพ ให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดในสังคมได้อย่างเป็นสุข จึงต้องมีการส่งเสริม พัฒนาและเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ นอกจากจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการแล้ว อาชีพอิสระ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่บัณฑิตจะจบไปสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้ ณ ห้องศูนย์สุขภาวะมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
IMG_3840 IMG_3841 IMG_3842 IMG_3843 IMG_3844 IMG_3845 IMG_3846 IMG_3847 IMG_3848 IMG_3849 IMG_3850 IMG_3851 IMG_3852 IMG_3853 IMG_3854 IMG_3855 IMG_3856 IMG_3857 IMG_3858 IMG_3859 IMG_3860 IMG_3861 IMG_3862 IMG_3863 IMG_3864 IMG_3865 IMG_3866 IMG_3868 IMG_3870 IMG_3871 IMG_3872 IMG_3873 IMG_3874 IMG_3875 IMG_3876 IMG_3877 IMG_3878 IMG_3946 IMG_3947 IMG_3948 IMG_3949 IMG_3950 IMG_3951 IMG_3952 IMG_3953 IMG_3954 IMG_3955 IMG_3956 IMG_3957 IMG_3958 IMG_3959 IMG_3960 IMG_3961 IMG_3962 IMG_3964 IMG_3965 IMG_3966 IMG_3967 IMG_3968 IMG_3969 IMG_3970 IMG_3971 IMG_3972 IMG_3974 IMG_3975 IMG_3976 IMG_4009 IMG_4010 IMG_4011 IMG_4012 IMG_4014 IMG_4019 IMG_4020 IMG_4021 IMG_4022 IMG_4023 IMG_4024 IMG_4025 IMG_4040 IMG_4041 IMG_4042 IMG_4043 IMG_4044 IMG_4045 IMG_4046 IMG_4047 IMG_4048 jquery lightbox railsby VisualLightBox.com v6.1