หอพักนิสิต (NU dorm) | หอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัย | วิชาทหาร | แนะแนวและให้คำปรึกษา | บริการนิสิตพิการ | แจ้งเหตุฉุกเฉินนิสิต | กลับหน้าหลัก | เอกสาร
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตรค่าบำรุงหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร <<คลิ๊ก
ข้อมูลหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Dorm) <<คลิ๊ก

download
แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มยืมพัสดุ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
คู่มือนิสิตพิการ <<คลิ๊ก
คู่มือจนท.บริการนิสิตพิการ
การใช้ระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ <<คลิ๊ก

เตือนภัยนิสิต เพื่อขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด
คลิ๊ก เพื่อสู่ web site หน่วยรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน <<คลิ๊ก>>

spot 1

กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ งานฝีมือ /งานประดิษฐ


ระดิษฐ์ดอกไม้ผ้า
เอกสารแนะนำ /VDO
ร้อยลูกปัด
เอกสารแนะนำ 1 2 /VDO
สมุดทำมือ
เอกสารแนะนำ /VDO
การตกแต่งเสื้อผ้า
เอกสารแนะนำ / VDO
ที่หุ้มกุญแจ
เอกสารแนะนำ/VDO
กระเป๋าผ้า
เอกสารแนะนำ/VDO

spot ฝึกอบรมทักษะอาชีพ
spot ให้บริการศูนย์แนะแนว
spot การเลือกหอพัก
spot เตือนความปลอดภัย

ข้อแนะนำเกี่ยวกับกฏหมายรับราชการทหารฯ <<คลิ๊ก>>
นิสิตชายที่เกิด พ.ศ. 2534 ที่มีความประสงค์จะผ่อนผันการตรวจเลือกฯ รับราชการทหารกองเกิน สามารถผ่อนผันได้ที่ กองกิจการนิสิต (ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร) ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2554 สอบถามเพิ่มเติม 055-961211 ,055-961215
ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาเิปิดบริการ ห้องสบายคลายเครียด มุมอ่านหนังสือ ห้องสมุดอาชีพ ห้องร้องคาราโอเกะ ห้องให้คำปรึกษา และบริการให้คำปรึกษาทั้งแบบกลุ่ม แบบย่อย และทางโทรศัพท์ Hotline 055-227480 ตลอด 24 ชม.
บริการแนะนำ การเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการสัมภาษณ์ ( ไทย/อังกฤษ) บุคลิกภาพ การแต่งกาย ทั้งแบบรายกลุ่ม/รายบุคคลทุกวัน สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา 055-961211
การเขียนจดหมายสมัครงาน
ผังการแสดงการให้คำปรึกษานิสิต
ข่าว>>> ศูนย์บริการนิสิตพิการ ขอเชิญนิสิตพิการยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ติดต่อได้ที่ หน่วยบริการนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ (ด่วน) สอบถามข้อมูลได้ที่ 055-961215
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตพิการ พ.ศ.2554

นิสิตท่านใดต้องการทำงานพิเศษระหว่างเรียน สามารถสมัคร
ได้ที่ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารอเนกประสงค์ และ สาขาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
สอบถามเพิ่ม 055-961211

สืบค้นไปรษณีย์ภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์ถึง นิสิต บุคลากร ทุกท่าน โปรดแจ้งผู้ส่งจดหมาย ให้ระบุ คณะ /หน่วยงานที่ท่านสังกัดให้ชัดเจน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงเวลาในการนำส่งจดหมายและไปรษณีย์ภัณฑ์
สืบค้นจดหมายตกค้าง ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet
 

 

งานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : .0-5596-1215 โทรสาร : 0-5596-1223