หน่วยวิชาทหา

งานบริการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
 
บริการงานนักศึกษาวิชาทหาร
   
การสมัครเรียนวิชาทหาร
   
นิสิตชายและหญิงที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ให้ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่
ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารอเนกประสงค์ ภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1
ของทุกปีการศึกษา
เอกสารการสมัคร
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-3
1. ใบรับรองการจบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ผ่านมา (ยกเว้นจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย)
2. รูปถ่ายแเต่งเครืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 รูป
3. เอกสารใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ฉบับจริง และสำเนา จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะชั้นปีที่ 3)
4. สำเนาทะเบียนบ่้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 650 บาท
7. ค่ากิจกรรม จำนวน 110 บาท
8. เอกสารการเปลื่ยนชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5
1. ใบรับรองการจบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ผ่านมา (ยกเว้นจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. ค่ากิจกรรม จำนวน 110 บาท
4. เอกสารการเปลื่ยนชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามี)
ปฏิทินวิชาทหาร ปีการศึกษา 2554
   
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 5 ถึงวันที 10 มิถุนายน 25...
   

-นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-3
เริ่มเรียนเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 25.. (เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน)
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.  (เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์)
-การฝึกภาคสนาม ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
-พิธีชุมนุมสวนสนาม วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี
-เริ่มเรียน (ภาคทฤษฎี) เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2554 ฝึก ณ. นฝ.นศท.จทบ.พ.ล.
-การฝึกภาคสนาม ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ .. ที่ค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
-การสอบภาคทฤษฎี
เฉพาะชั้นปีที่ 3 และปีที่ 5 ในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 54ที่โรงเรียนจ่านกร้อง
-การแต่งกาย ชุดนศท. พร้อมบัตรประจำนศท.(ห้ามลืม) + ดินสอ 2B + ยางลบ
** วัน เวลา และสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง**
--หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งด้วยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน--

--หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งด้วยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน--
 
0
บริการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
0
   
คุณสมบัติ
   
นิสิตชายซึ่งไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารแต่ไม่สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 3 เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์จะต้อง
เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในปีถัดไป และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท
และมีอายุไม่เกิน 26 ปี (นับถึง พ.ศ.ปัจจุบัน) มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ให้ขอรับแบบฟอร์มการขอผ่อนผันและยื่นขอผ่อนผันได้ที่ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารอเนกประสงค์
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคมของทุกปี
 
เอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ (รับเอกสารได้ที่อำเภอภูมิลำเนาทหารของนิสิต)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาการเปลื่ยนชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาการย้ายภูมิลำเนาทหาร (สด.10) (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
 
 
ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
1. ในปีต่อไปนิสิตไม่ต้องส่งเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการต่อมหาวิทยาลัยอีก
2. นิสิตต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุุกปี ตามวัน และเวลา ที่ระบุใน สด.35 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
โดยนำหลักฐาน สด.9, สด.35 และบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย หากไม่ไปแสดงตน มีโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 3 ปี
และเข้าเป็นทหารกองประจำการทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
3. ในกรณีที่นิสิตสำเร็จการศึกษา พ้นสภาพ หรือลาออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันการ
ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการทันที และจะต้องแจ้งให้อำเภอภูมิลำเนาทหารทราบ ภายใน 30 วัน
นับจากวันสำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต หากไม่ปฏิบัติตามจะผิดกฎหมายตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

 

 

 

 

 

0 0 0
ประกาศ--ข่าวสาร--กิจกรรม
       
0
บริการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
0
   
นักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดคือ ผ่านการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3
   
และทำการปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หากมีความประสงค์จะทำการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
หรือนิสิตได้รับหมายเรียกพล แต่ไม่สามารถไปทำการฝึกได้ ให้ขอรับแบบฟอร์มการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อ
ฝึกวิชาทหารและยื่นขอผ่อนผันการเรียกพลได้ที่ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารอเนกประสงค์
 
เอกสารการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
1. สำเนาบัตรประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหมายเรียกพล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
 
 
 
 
0 0 0
 
 
ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา งานบริการนิสิต อาคารอเนกประสงค์
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-1211