Profile image


วิสัยทัศน์
ส่งเสริมและพัฒนานิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
1. พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
นอกหลักสูตร พร้อมทั้งจัดระบบบริการ สวัสดิการ และสนับสนุนนิสิต
2. จัดบริการที่มีคุณภาพ โดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
นำไปสู่องค์กรคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร
มีความเป็นมิตร มีจิตบริการ สร้างงานเพื่อนิสิต
We produce great activities for students with our friendly service mind

เป้าประสงค์
1. พัฒนานิสิตให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
2. มีความเป็นเลิศในการให้บริการเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต

อัตลักษณ์บุคลากรกองกิจการนิสิต

"มีความเป็นมิตร มีจิตบริการ สร้างงานเพื่อนิสิต"
We produce great activities for students with our friendly service mind

ปณิธาณ วิสัยทัศน์

โครงสร้างกองกิจการนิสิตสัญลักษณ์กองกิจการนิสิต
หน่วยงานภายในกองกิจการนิสิต

งานอำนวยการ

------

งานกิจกรรมพัฒนานิสิต

------

งานบริการสวัสดิการนิสิต

------

งานจัดการหอพักนิสิต

------

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

------

------

ปฏิญญากองกิจการนิสิต


alt : patinya.pdf


แผนกลยุทธกองกิจการนิสิต

alt : patinya.pdf


อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรalt : patinya.pdf


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์

alt : patinya.pdf


พฤติกรรมที่พึงประสงค์จากการเข้าร่วมกิจกรรม

alt : patinya.pdf


คุณธรรมจริยธรรมนิสิต

alt : patinya.pdf


งานวิจัยกองกิจการนิสิต

ชื่อเรื่อง
หน่วยงาน
Download
1.ความต้องการบริการให้คำปรึกษาของนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร
กองกิจการนิสิต
2.ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีกลุ่มสังคมศาสตร์ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.สำรวจติดตามสุขภาวะของนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร(U Watch)
กองกิจการนิสิต
4.การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเภสัช
คณะเภสัชศาสตร์
5.การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการการให้บริการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
6.การศึกษาภาวะค่าใช้จ่ายของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2550
คณะทันตแพทย์
7.การศึกษาวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
8.คุณลักษณะนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ตามการรับรู้ของตนเอง
กองกิจการนิสิต
9.แนวทางในการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองกิจการนิสิต
10.บันไดสี่ขั้นสู่การเป็นบัญฑิตคุณภาพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะนิติศาสตร์
11.การศึกษาปัจจัยจูงใจที่ทำให้นิสิตกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่งกายถูกระเบียบและไม่ถูกระเบียบ
คณะมนุษยศาสตร์
12.ปัญหาและความต้องการในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กองกิจการนิสิต
13.ผลการดำเนินการและอภิปรายผลการรับน้องแบบจิตวิวัฒน์
คณะทันตแพทย์
14.การพัฒนาศักยภาพตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กองกิจการนิสิต
15.การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการจัดกิจกรรมของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
16.ศึกษาสภาพและความคิดเห็นต่อการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กองกิจการนิสิต
17.ทัศนคติของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการหอพักนิสิต
18.ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักอาศัยในหอพักเอกชนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองกิจการนิสิต