Profile image


ขึ้นตอนการขอนิสิตจิตอาสา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความยินดีนิสิตเภสัชฯ #คว้ารางวัลชมเชย

ธัญญารักษ์อวอร์ด

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ปี 2560

การประชุมการประชุมสมัชชาสตรี คณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมการประเมินและคัดเลือกตัวแทนนิสิต มน.เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

นำเข้ารับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร

การสัมมนาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

International Students New Year Party 2018

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมสัมมนาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรกิจกรรมส่วนกลาง

ผู้แทน มน. เข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนางานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศิษย์เก่า

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง”

ร่วมประกวดหนังสั้น สคบ.

ขอเชิญร่วมประกวด "ร่วมต้านโกง"

รองอธิการบดี มน. ให้โอวาทแก่นิสิตทุนการศึกษาทุนพระราชทานฯ

การตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ระดับกองหรือเทียบเท่า

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

สัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตผู้รับทุนการศึกษา “ปตท.สผ.ประจำปีการศึกษา 2560”

ขึ้นตอนการขอนิสิตจิตอาสา
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ร่วมแสดงความยินดีนิสิตเภสัชฯ #คว้ารางวัลชมเชย
ธัญญารักษ์อวอร์ด
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา
ประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ปี 2560
การประชุมการประชุมสมัชชาสตรี คณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมการประเมินและคัดเลือกตัวแทนนิสิต มน.เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน
นำเข้ารับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร
การสัมมนาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน
International Students New Year Party 2018
การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการอบรมสัมมนาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้แทน มน. เข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนางานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศิษย์เก่า
พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง”
ร่วมประกวดหนังสั้น สคบ.
ขอเชิญร่วมประกวด "ร่วมต้านโกง"
รองอธิการบดี มน. ให้โอวาทแก่นิสิตทุนการศึกษาทุนพระราชทานฯ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ระดับกองหรือเทียบเท่า
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560
สัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตผู้รับทุนการศึกษา “ปตท.สผ.ประจำปีการศึกษา 2560”
การสัมมนาพัฒนาเครือข่ายต้นแบบสถาบันอุดมศึกษา จากสถานศึกษาปลอดเหล้า