Profile image


 

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต

 1. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัย
 3. สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อม
 4. Registration and Commencement Ceremony Rehearsal
 5. กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร
 6. Naresuan University Declaration of Rehearsal and Commencement Ceremony(Tentative) Year 2017
 7. คู่มือการฝึกซ่อม 2559
 8. NUCeremony-Handbook-2016
 9. คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ่อม
 10. วีดิทัศน์การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 11. การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทาน
 12. รายชื่อหอพักรอบบริเวณมหาวิทยาลัย
 13. รายละเอียดการแต่งการชาย หญิง ในวันรับปริญญา
 14. คำแนะนำเกี่ยวกับการทำผมในวันเข้ารับปริญญา
 15. กรอกระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. แผนผังเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า และจุดที่พักผู้ปกครอง
 2. รายชื่อหอพักรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

     บัณฑิตทุกคน ต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง   และปฏิบัติ
ตาม ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะ
ตัดสิทธิ์ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ใน
วัน

   หมายเหตุ : การแต่งกายวันที่ บัณฑิตหญิงสวมกระโปรง และสวมรองเท้าหุ้มส้น บัณฑิตชายแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น