ข้อมูลสำหรับบัณฑิต

 1. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต
 2. คำสั้งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 3. กำหนดการ สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
 4. Registration and Commencement Ceremony Rehearsal
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร
 6. Naresuan University Declaration of Rehearsal and Commencement Ceremony(Tentative) Year 2017
 7. คู่มือการฝึกซ้อมบัณฑิต-ปีการศึกษา-2559
 8. NUCeremony-Handbook-2016
 9. คู่มือการดาเนินงานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต
 10. วิดีทัศน์ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
 11. คลิปวิดีโอการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับปริญญาบัตร
 12. ดาวโหลดเสียงขานเรียกชื่อผู้เข้ารับปริญญา (ระหว่างดำเนินการ)
 13. การแต่งกาย
 14. การทำผม
 15. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มน.

 

 

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. แผนผังเส้นทางจราจรและที่จอดรถยนต์และจุดที่พักผู้ปกครอง
 2. รายชื่อที่พัก/หอพัก

    บัณฑิตทุกคน ต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง  และปฏิบัติ
ตาม ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะ
ตัดสิทธิ์ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันท 31 กรกฏาคม 2560

   หมายเหตุ :
           การแต่งกายวันที่ 29 กรกฏาคม 2560
          บัณฑิตหญิงสวมกระโปรง และสวมรองเท้าหุ้มส้น
          บัณฑิตชายแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น