Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
   
  ข่าว กิจกรรม ม.นเรศวร เอกสาร
   จดหมายข่าวกองกิจฯ |ฟอร์มธุรการ | ฟอร์มกิจกรรมนิสิต| ฟอร์มทุนและสวัสดิการ| ฟอร์มวินัยนิสิต| รายการแนะนำเสนอ| ฟอร์มงบประมาณประจำปี
| แบบฟอร์มงานกีฬาและดนตรี| แบบฟอร์มงานบริการ| แบบฟอร์มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์| นโยบายและแผน
หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 25 สิงหาคม 2560 32 แก้ไข
แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 11 พฤศจิกายน 2558 1493 แก้ไข
แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืม กยศ. กรอ. ประจาปีการศึกษา 2558 12 พฤษภาคม 2558 1112 แก้ไข
แนวปฏิบัติในการทากิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจาปีการศึกษา 2557 23 มีนาคม 2558 609 แก้ไข
คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตทุน กยศ. 12 มีนาคม 2558 659 แก้ไข
NU Student Funds for Student Short Loan Application Form 01 เมษายน 2557 331 แก้ไข
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ (กองทุนสวัสดิการ) 14 ธันวาคม 2554 437 แก้ไข
คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2554 263 แก้ไข
คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2554 269 แก้ไข
ขั้นตอนการสมัครทุนการศึีกษา 14 ธันวาคม 2554 370 แก้ไข
แผนการปฏิบัติงาน 14 ธันวาคม 2554 214 แก้ไข
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 14 ธันวาคม 2554 293 แก้ไข
คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2554 190 แก้ไข
คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2554 89 แก้ไข
แบบขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักเรียนและนิสิต 13 ธันวาคม 2554 91 แก้ไข
แบบขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล 06 สิงหาคม 2554 155 แก้ไข
แบบขอรับเงินกรณีทุพพลภาพ 06 สิงหาคม 2554 117 แก้ไข
แบบขอรับเงินกรณีเสียชีวิต 06 สิงหาคม 2554 121 แก้ไข
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับ-เงินช่วยเหลือ 06 สิงหาคม 2554 150 แก้ไข
ใบมอบฉันทะ (กองทุนสวัสดิำภาพ) 06 สิงหาคม 2554 146 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 20 ข่าว หน้า 1/1
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Online : 4 คน
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1210-6 โทรสาร 0-5596-1223