Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
   
  ข่าว กิจกรรม ม.นเรศวร เอกสาร
   จดหมายข่าวกองกิจฯ |ฟอร์มธุรการ | ฟอร์มกิจกรรมนิสิต| ฟอร์มทุนและสวัสดิการ| ฟอร์มวินัยนิสิต| รายการแนะนำเสนอ| ฟอร์มงบประมาณประจำปี
| แบบฟอร์มงานกีฬาและดนตรี| แบบฟอร์มงานบริการ| แบบฟอร์มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์| นโยบายและแผน
หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 02 ตุลาคม 2560 62 แก้ไข
แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 11 พฤศจิกายน 2558 1661 แก้ไข
แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืม กยศ. กรอ. ประจาปีการศึกษา 2558 12 พฤษภาคม 2558 1183 แก้ไข
แนวปฏิบัติในการทากิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจาปีการศึกษา 2557 23 มีนาคม 2558 650 แก้ไข
คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตทุน กยศ. 12 มีนาคม 2558 690 แก้ไข
NU Student Funds for Student Short Loan Application Form 01 เมษายน 2557 346 แก้ไข
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ (กองทุนสวัสดิการ) 14 ธันวาคม 2554 471 แก้ไข
คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2554 282 แก้ไข
คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2554 286 แก้ไข
ขั้นตอนการสมัครทุนการศึีกษา 14 ธันวาคม 2554 399 แก้ไข
แผนการปฏิบัติงาน 14 ธันวาคม 2554 226 แก้ไข
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 14 ธันวาคม 2554 309 แก้ไข
คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2554 202 แก้ไข
คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2554 101 แก้ไข
แบบขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักเรียนและนิสิต 13 ธันวาคม 2554 102 แก้ไข
แบบขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล 06 สิงหาคม 2554 168 แก้ไข
แบบขอรับเงินกรณีทุพพลภาพ 06 สิงหาคม 2554 127 แก้ไข
แบบขอรับเงินกรณีเสียชีวิต 06 สิงหาคม 2554 133 แก้ไข
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับ-เงินช่วยเหลือ 06 สิงหาคม 2554 164 แก้ไข
ใบมอบฉันทะ (กองทุนสวัสดิำภาพ) 06 สิงหาคม 2554 162 แก้ไข
จำนวนข่าวทั้งหมด : 20 ข่าว หน้า 1/1
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Online : 1 คน
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1210-6 โทรสาร 0-5596-1223