Profile image


เอกสารสำหรับนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2796 ประกาศแนวปฏิบัติการขอใช้พื้นที่ ในการจัดกิจกรรมบริเวณตลาดนัดนิสิต มน. 8 พฤษภาคม 20182
2709 ใบสมัครหัวหน้านิสิตหอพัก 1 ธันวาคม 201741
2687 ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการนิสิตจิตอาสาแบบฟอร์ม VT 3 แบบรายบุคคล ปี 60 9 พฤศจิกายน 2017154
2686 ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการนิสิตจิตอาสาแบบฟอร์ม VT 2 แบบกลุ่ม ปี 60 9 พฤศจิกายน 201781
2647 แจ้งเวียนข้อบังคับประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับการทำความผิดในส่วนต่างๆ ของนิสิต 22 กันยายน 201742
2594 คู่มือหอพักปี-2560 3 สิงหาคม 2017186
2582 เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าหอพัก 26 กรกฎาคม 20171888
2520 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 201786
2519 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณแผ่นดิน 7 มิถุนายน 201746
2518 ใบเสนอราคา 7 มิถุนายน 201763
2190 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาพี่เลี้ยงก้านกล้วย 22 กรกฎาคม 201686
2148 รายงานผลการดำเนินงานหน่วยบริการนิสิตต่างชาติ ประจำปี 2557 18 พฤษภาคม 201662
2144 ปฏิทินการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจำปี 2559 18 พฤษภาคม 2016136
1954 Act 01 ขออนุมัติรหัสกิจกรรมโครงการ 7 กรกฎาคม 2015212
1953 Act 02 ขอเอนุมัติทียบค่าประสบการณ์ (รายบุคคล) 7 กรกฎาคม 2015208
1952 Act 03 ขออนุมัติเทียบโอนโครงการ (สำหรับนิสิตที่โอนย้าย) 7 กรกฎาคม 2015154
1951 Act 04 ขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (สำหรับนิสิตที่มีรายชื่อตกหล่นจากโครงการ) 7 กรกฎาคม 2015310
1950 Act 05 คำร้องขอใบทรานสคริปกิจกรรม 7 กรกฎาคม 2015287
1903 แบบฟอร์มขอใบประกาศนิสิตที่ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร 21 เมษายน 2015366
1869 ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 มีนาคม 2015188
1819 ใบสำคัญรับเงิน 23 มกราคม 2015161
1816 ใบยืมรายได้ 23 มกราคม 201597
1815 ใบยืมเงินแผ่นดิน 23 มกราคม 201592
1810 แบบฟอร์มไปราชการ 23 มกราคม 2015161
1768 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กส. 24 พฤศจิกายน 2014111
1753 แบบฟอร์มใช้บริการห้องซ้อมดนตรี กองกิจการนิสิต 20 ตุลาคม 2014104
1715 แบบฟอร์มใบสมัครงานนิสิต 20 สิงหาคม 2014237
1683 แบบหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย 10 กรกฎาคม 201495
1667 ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดอาชีพ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 30 มิถุนายน 201482
1666 แบบสอบถามประเมินโครงการห้องสมุดอาชีพ ประจำปี 2554 30 มิถุนายน 201468
1635 ตัวอย่าง SPSS 20 พฤษภาคม 2014261
1312 แบบฟอร์มเอกสารการจัดซื้อ/จ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 2013128

เอกสารสำหรับนิสิตประเภททุนการศึกษา

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2663 แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 2 ตุลาคม 2017109
2026 แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 11 พฤศจิกายน 20151844
1920 แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืม กยศ. กรอ. ประจาปีการศึกษา 2558 12 พฤษภาคม 20151272
1880 แนวปฏิบัติในการทากิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจาปีการศึกษา 2557 23 มีนาคม 2015711
1870 คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตทุน กยศ. 12 มีนาคม 2015734
1603 NU Student Funds for Student Short Loan Application Form 1 เมษายน 2014377
333 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ (กองทุนสวัสดิการ) 14 ธันวาคม 2011505
332 คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2011314
327 คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2011314
324 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึีกษา 14 ธันวาคม 2011450
323 แผนการปฏิบัติงาน 14 ธันวาคม 2011253
320 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 14 ธันวาคม 2011342
318 คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2011229
312 คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2011127
311 แบบขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักเรียนและนิสิต 13 ธันวาคม 2011128
58 แบบขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล 6 สิงหาคม 2011196
57 แบบขอรับเงินกรณีทุพพลภาพ 6 สิงหาคม 2011154
56 แบบขอรับเงินกรณีเสียชีวิต 6 สิงหาคม 2011159
55 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับ-เงินช่วยเหลือ 6 สิงหาคม 2011189
54 ใบมอบฉันทะ (กองทุนสวัสดิำภาพ) 6 สิงหาคม 2011188

เอกสารสำหรับนิสิตด้านกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2585 งปม.2 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 1 ตุลาคม 2017347
2542 งก.05-ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการ 1 ตุลาคม 201793
2541 งก.06-รายงานประเมินผลโครงการ 1 ตุลาคม 2017197
2509 งก.04-ขออนุมัติยกเลิกโครงการ 1 ตุลาคม 2017100
2508 งก.03-ของบประมาณนอกแผน 1 ตุลาคม 201789
2507 งก.02-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ 1 ตุลาคม 2017152
2504 งก.01-ขอนุมัติจัดกิจกรรม 1 ตุลาคม 2017290
1262 ตัวอย่างสรุปรายงานประเมินผล 29 เมษายน 2013787
1219 ตัวอย่างสรุปแบบสอบถาม (ตาราง) 21 มีนาคม 2013999
1218 ตัวอย่างแบบประเมินผล (ฝีกอบรม) 21 มีนาคม 2013333
1217 ตัวอย่างแบบประเมินผล (การแสดง) 21 มีนาคม 2013730
1216 ตัวอย่างแบบประเมินผล (โครงการ) 21 มีนาคม 2013678
1215 แบบฟอร์มการรายงานการประชุม 21 มีนาคม 2013795
1214 แบบฟอร์มจัดส่งวาระการประชุม 21 มีนาคม 2013252
1213 หนังสือเชิญวิทยากร (ภายนอก) 21 มีนาคม 2013385
1212 หนังสือเชิญวิทยากร (ภายใน) 21 มีนาคม 2013469
1211 หนังสือขอใช้สนานที่ 21 มีนาคม 2013474
1210 หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนาม 21 มีนาคม 20136911
1209 ขออนุมัติไปราชการและนำนิสิตออกนอกพื้นที่ 21 มีนาคม 2013530
1208 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา 21 มีนาคม 2013377
1207 ขออนุมัติเบิกงบประมาณค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 21 มีนาคม 2013330
1206 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 21 มีนาคม 2013432
1204 แบบฟอร์มจัดส่งประเมินผลโครงการ 21 มีนาคม 2013421
1203 แบบฟอร์มการเขียนรายงานประเมินผลโครงการ 21 มีนาคม 2013467
1202 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 21 มีนาคม 2013856
306 เอกสารการจัดตั้งพรรค 29 พฤศจิกายน 2011259
69 ประกาศเกณฑ์การพิจารณาสู่ความเป็นเลิศ 7 สิงหาคม 2011278
68 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนิสิตสู่ความเป็นเลิศ 7 สิงหาคม 2011260
67 สารแบบฟอร์มขอนิสิตรางวัลพระราชทานฯ 7 สิงหาคม 2011260
66 แบบฟอร์มนิสิตดีเด่น/ยอดเยี่ยม 7 สิงหาคม 2011519
36 งก 10 ส่งหลักฐานการเบิก-จ่าย. 6 สิงหาคม 2011239

เอกสารสำหรับนิสิตด้านวินัย

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2633 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีนิสิตเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 11 กันยายน 201737
2632 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล 11 กันยายน 201731
2631 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดโทษความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ 11 กันยายน 201744
2630 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่เสพสุราหรือมีสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง 11 กันยายน 201744
2629 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัย กรณี นิสิตกระทำความผิดลักทรัพย์ 11 กันยายน 201741
2547 ระเบียบเครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 19 มิถุนายน 2017103
2546 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต 19 มิถุนายน 2017367
2545 แบบฟอร์มร้องทุกข์ของนิสิต 19 มิถุนายน 201744
2544 แบบฟอร์มร้องทุกข์ของประชาชน 19 มิถุนายน 201733
2543 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยนิสิต 19 มิถุนายน 201772
2306 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร-ว่าด้วย-วินัยนิสิต-พ.ศ.2559 8 พฤศจิกายน 2016148
1955 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฎิบัติการอนุโลมให้นิสิตใหม่ ขั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สวมรองเท้าผ้าใบเข้าร่วมกิจกรรม 9 กรกฎาคม 2015134
1553 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้า-ออก ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 กุมภาพันธ์ 2014199
1395 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุโลมให้นิสิตหญิงขั้นปริญญาตรี สวมกางเกงแทนกระโปรงเพื่อเข้าชั้นเรียน 16 สิงหาคม 2013193
1386 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ.2548 13 สิงหาคม 2013202
1326 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต 14 มิถุนายน 2013342
554 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี 4 พฤษภาคม 2012295
553 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 4 พฤษภาคม 2012350

เอกสารสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณของนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
1245 (ตัวอย่าง)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 13 มีนาคม 2013271
1182 (ตัวอย่าง)ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ 13 มีนาคม 2013220
1181 (ตัวอย่าง)ค่าอัดภาพ 13 มีนาคม 2013200
1180 (ตัวอย่าง)ค่าสรุปประเมินผล 13 มีนาคม 2013209
1179 (ตัวอย่าง)ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 13 มีนาคม 2013194
1178 (ตัวอย่าง)ค่าสมทบพนักงานขับรถ 13 มีนาคม 2013186
1177 (ตัวอย่าง)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 13 มีนาคม 2013219
1176 (ตัวอย่าง)ค่ายาและเวชภัณฑ์ 13 มีนาคม 2013237
1175 (ตัวอย่าง)ค่าประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม 2013191
1174 (ตัวอย่าง)ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13 มีนาคม 2013324
1173 (ตัวอย่าง)ค่าน้ำดื่มฝึกซ้อม 13 มีนาคม 2013194
1172 (ตัวอย่าง)ค่าถ้วยรางวัล 13 มีนาคม 2013180
1171 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนวิทยากร 13 มีนาคม 2013235
1170 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 13 มีนาคม 2013254
1169 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 13 มีนาคม 2013205
1168 (ตัวอย่าง)ค่าจ้างตกแต่งเวที 13 มีนาคม 2013184
1167 (ตัวอย่าง)ค่าเดินทางวิทยากร(รถส่วนบุคคล) 13 มีนาคม 2013210
1166 (ตัวอย่าง)ค่าเดินทางวิทยากร(รถโดยสาร) 13 มีนาคม 2013240
1165 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าชุดการแสดง 13 มีนาคม 2013201
1164 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าเหมารถ 13 มีนาคม 2013246
1163 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าเวที 13 มีนาคม 2013198
1162 (ตัวอย่าง)ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน 13 มีนาคม 2013215
1161 (ตัวอย่าง)ขออนุมัติเบิกงบประมาณ 13 มีนาคม 2013232
1160 (ตัวอย่าง)ใบยืมเงิน 13 มีนาคม 2013219
1159 (ตัวอย่าง)ใบเบิกวัสดุ 13 มีนาคม 2013229
1158 (ตัวอย่าง)เดินทางไปราชการ(รถบัส มน.) 13 มีนาคม 2013126