Profile image


เอกสารสำหรับนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2949 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา 29 พฤศจิกายน 201848
2796 ประกาศแนวปฏิบัติการขอใช้พื้นที่ ในการจัดกิจกรรมบริเวณตลาดนัดนิสิต มน. 8 พฤษภาคม 201862
2709 ใบสมัครหัวหน้านิสิตหอพัก 1 ธันวาคม 201777
2647 แจ้งเวียนข้อบังคับประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับการทำความผิดในส่วนต่างๆ ของนิสิต 22 กันยายน 201773
2594 คู่มือหอพักปี-2560 3 สิงหาคม 2017260
2582 เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าหอพัก 26 กรกฎาคม 20172350
2520 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 2017106
2519 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณแผ่นดิน 7 มิถุนายน 201771
2518 ใบเสนอราคา 7 มิถุนายน 201791
2190 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาพี่เลี้ยงก้านกล้วย 22 กรกฎาคม 2016105
2148 รายงานผลการดำเนินงานหน่วยบริการนิสิตต่างชาติ ประจำปี 2557 18 พฤษภาคม 201676
2144 ปฏิทินการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจำปี 2559 18 พฤษภาคม 2016150
1954 Act 01 ขออนุมัติรหัสกิจกรรมโครงการ 7 กรกฎาคม 2015235
1953 Act 02 ขอเอนุมัติทียบค่าประสบการณ์ (รายบุคคล) 7 กรกฎาคม 2015222
1952 Act 03 ขออนุมัติเทียบโอนโครงการ (สำหรับนิสิตที่โอนย้าย) 7 กรกฎาคม 2015189
1951 Act 04 ขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (สำหรับนิสิตที่มีรายชื่อตกหล่นจากโครงการ) 7 กรกฎาคม 2015330
1950 Act 05 คำร้องขอใบทรานสคริปกิจกรรม 7 กรกฎาคม 2015328
1903 แบบฟอร์มขอใบประกาศนิสิตที่ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร 21 เมษายน 2015390
1869 ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 มีนาคม 2015205
1819 ใบสำคัญรับเงิน 23 มกราคม 2015186
1816 ใบยืมรายได้ 23 มกราคม 2015114
1815 ใบยืมเงินแผ่นดิน 23 มกราคม 2015107
1810 แบบฟอร์มไปราชการ 23 มกราคม 2015190
1768 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กส. 24 พฤศจิกายน 2014139
1753 แบบฟอร์มใช้บริการห้องซ้อมดนตรี กองกิจการนิสิต 20 ตุลาคม 2014121
1715 แบบฟอร์มใบสมัครงานนิสิต 20 สิงหาคม 2014256
1683 แบบหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย 10 กรกฎาคม 2014105
1667 ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดอาชีพ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 30 มิถุนายน 201498
1666 แบบสอบถามประเมินโครงการห้องสมุดอาชีพ ประจำปี 2554 30 มิถุนายน 201481
1635 ตัวอย่าง SPSS 20 พฤษภาคม 2014278
1312 แบบฟอร์มเอกสารการจัดซื้อ/จ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 2013143

คู่มือการรับบริการสำหรับนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3035 test 22 เมษายน 20191

เอกสารนิสิตจิตอาสา

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2815 VT 5 5 มิถุนายน 2018152
2814 VT 4 5 มิถุนายน 2018229
2813 VT 3 5 มิถุนายน 2018278
2812 VT 2 5 มิถุนายน 2018160

เอกสารสำหรับนิสิตประเภททุนการศึกษา

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2958 ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น 12 ธันวาคม 201834
2026 แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 11 พฤศจิกายน 20152145
1920 แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืม กยศ. กรอ. ประจาปีการศึกษา 2558 12 พฤษภาคม 20151397
333 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ (กองทุนสวัสดิการ) 14 ธันวาคม 2011560
332 คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2011346
327 คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2011347
324 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึีกษา 14 ธันวาคม 2011495
323 แผนการปฏิบัติงาน 14 ธันวาคม 2011274
320 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 14 ธันวาคม 2011372
318 คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2011246
312 คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2011155
311 แบบขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักเรียนและนิสิต 13 ธันวาคม 2011152
58 แบบขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล 6 สิงหาคม 2011224
57 แบบขอรับเงินกรณีทุพพลภาพ 6 สิงหาคม 2011176
56 แบบขอรับเงินกรณีเสียชีวิต 6 สิงหาคม 2011179
55 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับ-เงินช่วยเหลือ 6 สิงหาคม 2011217
54 ใบมอบฉันทะ (กองทุนสวัสดิำภาพ) 6 สิงหาคม 2011212

เอกสารสำหรับนิสิตด้านกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3029 สรุปการสมัครผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 5 เมษายน 20199
3028 ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนิสิตที่เกรดไม่ถึงเกณฑ์) 5 เมษายน 20199
3027 ใบสมัครประธานผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (ประธานห้องเชียร์) 5 เมษายน 20198
3026 ใบสมัครผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562-สำหรับผู้นำ 6 ด้าน 5 เมษายน 201917
2928 งก.08-ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 17 ตุลาคม 201825
2914 แบบฟอร์มบันทึกข้อความภายในทั่วไป 26 กันยายน 201848
2913 งก.07-ขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการนอกแผน 26 กันยายน 201845
2824 แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรม (Action plan) การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ 13 มิถุนายน 2018156
2585 งปม.2 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 1 ตุลาคม 2017481
2542 งก.05-ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการ 1 ตุลาคม 2017154
2541 งก.06-รายงานประเมินผลโครงการ 1 ตุลาคม 2017339
2509 งก.04-ขออนุมัติยกเลิกโครงการ 1 ตุลาคม 2017176
2508 งก.03-ของบประมาณนอกแผน 1 ตุลาคม 2017170
2507 งก.02-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ 1 ตุลาคม 2017211
2504 งก.01-ขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณโครงการ 1 ตุลาคม 2017497
1262 ตัวอย่างสรุปรายงานประเมินผล 29 เมษายน 2013845
1219 ตัวอย่างสรุปแบบสอบถาม (ตาราง) 21 มีนาคม 20131062
1218 ตัวอย่างแบบประเมินผล (ฝีกอบรม) 21 มีนาคม 2013385
1217 ตัวอย่างแบบประเมินผล (การแสดง) 21 มีนาคม 2013783
1216 ตัวอย่างแบบประเมินผล (โครงการ) 21 มีนาคม 2013737
1215 แบบฟอร์มการรายงานการประชุม 21 มีนาคม 2013845
1213 หนังสือเชิญวิทยากร (ภายนอก) 21 มีนาคม 2013510
1212 หนังสือเชิญวิทยากร (ภายใน) 21 มีนาคม 2013559
1211 หนังสือขอใช้สนานที่ 21 มีนาคม 2013915
1210 หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนาม 21 มีนาคม 20137023
1209 ขออนุมัติไปราชการและนำนิสิตออกนอกพื้นที่ 21 มีนาคม 2013613
1208 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา 21 มีนาคม 2013441
1207 ขออนุมัติเบิกงบประมาณค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 21 มีนาคม 2013384
1204 แบบฟอร์มจัดส่งประเมินผลโครงการ 21 มีนาคม 2013458
1203 แบบฟอร์มการเขียนรายงานประเมินผลโครงการ 21 มีนาคม 2013513
306 เอกสารการจัดตั้งพรรค 29 พฤศจิกายน 2011287
68 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนิสิตสู่ความเป็นเลิศ 7 สิงหาคม 2011280

เอกสารสำหรับนิสิตด้านวินัย

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2633 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีนิสิตเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 11 กันยายน 201761
2632 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล 11 กันยายน 201754
2631 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดโทษความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ 11 กันยายน 201776
2630 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่เสพสุราหรือมีสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง 11 กันยายน 201780
2629 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัย กรณี นิสิตกระทำความผิดลักทรัพย์ 11 กันยายน 201763
2547 ระเบียบเครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 19 มิถุนายน 2017155
2546 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต 19 มิถุนายน 2017468
2545 แบบฟอร์มร้องทุกข์ของนิสิต 19 มิถุนายน 201773
2544 แบบฟอร์มร้องทุกข์ของประชาชน 19 มิถุนายน 201756
2543 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยนิสิต 19 มิถุนายน 2017104
2306 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร-ว่าด้วย-วินัยนิสิต-พ.ศ.2559 8 พฤศจิกายน 2016191
1955 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฎิบัติการอนุโลมให้นิสิตใหม่ ขั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สวมรองเท้าผ้าใบเข้าร่วมกิจกรรม 9 กรกฎาคม 2015157
1553 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้า-ออก ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 กุมภาพันธ์ 2014226
1395 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุโลมให้นิสิตหญิงขั้นปริญญาตรี สวมกางเกงแทนกระโปรงเพื่อเข้าชั้นเรียน 16 สิงหาคม 2013215
1386 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ.2548 13 สิงหาคม 2013230
1326 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต 14 มิถุนายน 2013380
554 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี 4 พฤษภาคม 2012421
553 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 4 พฤษภาคม 2012403

เอกสารสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณของนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
1245 (ตัวอย่าง)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 13 มีนาคม 2013304
1182 (ตัวอย่าง)ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ 13 มีนาคม 2013256
1181 (ตัวอย่าง)ค่าอัดภาพ 13 มีนาคม 2013219
1180 (ตัวอย่าง)ค่าสรุปประเมินผล 13 มีนาคม 2013238
1179 (ตัวอย่าง)ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 13 มีนาคม 2013216
1178 (ตัวอย่าง)ค่าสมทบพนักงานขับรถ 13 มีนาคม 2013209
1177 (ตัวอย่าง)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 13 มีนาคม 2013252
1176 (ตัวอย่าง)ค่ายาและเวชภัณฑ์ 13 มีนาคม 2013256
1175 (ตัวอย่าง)ค่าประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม 2013212
1174 (ตัวอย่าง)ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13 มีนาคม 2013363
1173 (ตัวอย่าง)ค่าน้ำดื่มฝึกซ้อม 13 มีนาคม 2013214
1172 (ตัวอย่าง)ค่าถ้วยรางวัล 13 มีนาคม 2013195
1171 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนวิทยากร 13 มีนาคม 2013258
1170 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 13 มีนาคม 2013281
1169 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 13 มีนาคม 2013226
1168 (ตัวอย่าง)ค่าจ้างตกแต่งเวที 13 มีนาคม 2013209
1167 (ตัวอย่าง)ค่าเดินทางวิทยากร(รถส่วนบุคคล) 13 มีนาคม 2013227
1166 (ตัวอย่าง)ค่าเดินทางวิทยากร(รถโดยสาร) 13 มีนาคม 2013269
1165 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าชุดการแสดง 13 มีนาคม 2013224
1164 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าเหมารถ 13 มีนาคม 2013286
1163 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าเวที 13 มีนาคม 2013225
1162 (ตัวอย่าง)ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน 13 มีนาคม 2013238
1161 (ตัวอย่าง)ขออนุมัติเบิกงบประมาณ 13 มีนาคม 2013256
1160 (ตัวอย่าง)ใบยืมเงิน 13 มีนาคม 2013251
1159 (ตัวอย่าง)ใบเบิกวัสดุ 13 มีนาคม 2013252
1158 (ตัวอย่าง)เดินทางไปราชการ(รถบัส มน.) 13 มีนาคม 2013141