Profile image


เอกสารสำหรับนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2687 ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการนิสิตจิตอาสาแบบฟอร์ม VT 3 แบบรายบุคคล ปี 60 9 พฤศจิกายน 201720
2686 ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการนิสิตจิตอาสาแบบฟอร์ม VT 2 แบบกลุ่ม ปี 60 9 พฤศจิกายน 20179
2647 แจ้งเวียนข้อบังคับประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับการทำความผิดในส่วนต่างๆ ของนิสิต 22 กันยายน 201712
2594 คู่มือหอพักปี-2560 3 สิงหาคม 2017134
2582 เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าหอพัก 26 กรกฎาคม 20171846
2520 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 201757
2519 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณแผ่นดิน 7 มิถุนายน 201717
2518 ใบเสนอราคา 7 มิถุนายน 201734
2190 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาพี่เลี้ยงก้านกล้วย 22 กรกฎาคม 201660
2167 แบบฟอร์มการขอผ่อนผันทหาร 20 มิถุนายน 2016537
2148 รายงานผลการดำเนินงานหน่วยบริการนิสิตต่างชาติ ประจำปี 2557 18 พฤษภาคม 201638
2144 ปฏิทินการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจำปี 2559 18 พฤษภาคม 2016109
1954 Act 01 ขออนุมัติรหัสกิจกรรมโครงการ 7 กรกฎาคม 2015186
1953 Act 02 ขอเอนุมัติทียบค่าประสบการณ์ (รายบุคคล) 7 กรกฎาคม 2015177
1952 Act 03 ขออนุมัติเทียบโอนโครงการ (สำหรับนิสิตที่โอนย้าย) 7 กรกฎาคม 2015131
1951 Act 04 ขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (สำหรับนิสิตที่มีรายชื่อตกหล่นจากโครงการ) 7 กรกฎาคม 2015281
1950 Act 05 คำร้องขอใบทรานสคริปกิจกรรม 7 กรกฎาคม 2015249
1903 แบบฟอร์มขอใบประกาศนิสิตที่ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร 21 เมษายน 2015336
1869 ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 มีนาคม 2015162
1819 ใบสำคัญรับเงิน 23 มกราคม 2015127
1816 ใบยืมรายได้ 23 มกราคม 201572
1815 ใบยืมเงินแผ่นดิน 23 มกราคม 201569
1810 แบบฟอร์มไปราชการ 23 มกราคม 2015127
1768 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กส. 24 พฤศจิกายน 201484
1753 แบบฟอร์มใช้บริการห้องซ้อมดนตรี กองกิจการนิสิต 20 ตุลาคม 201475
1715 แบบฟอร์มใบสมัครงานนิสิต 20 สิงหาคม 2014228
1683 แบบหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย 10 กรกฎาคม 201487
1667 ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดอาชีพ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 30 มิถุนายน 201480
1666 แบบสอบถามประเมินโครงการห้องสมุดอาชีพ ประจำปี 2554 30 มิถุนายน 201466
1635 ตัวอย่าง SPSS 20 พฤษภาคม 2014259
1312 แบบฟอร์มเอกสารการจัดซื้อ/จ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 2013122

เอกสารสำหรับนิสิตประเภททุนการศึกษา

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2663 แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 2 ตุลาคม 201734
2026 แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 11 พฤศจิกายน 20151507
1920 แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืม กยศ. กรอ. ประจาปีการศึกษา 2558 12 พฤษภาคม 20151149
1880 แนวปฏิบัติในการทากิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจาปีการศึกษา 2557 23 มีนาคม 2015626
1870 คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตทุน กยศ. 12 มีนาคม 2015674
1603 NU Student Funds for Student Short Loan Application Form 1 เมษายน 2014336
333 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ (กองทุนสวัสดิการ) 14 ธันวาคม 2011455
332 คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2011269
327 คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2011273
324 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึีกษา 14 ธันวาคม 2011375
323 แผนการปฏิบัติงาน 14 ธันวาคม 2011216
320 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 14 ธันวาคม 2011297
318 คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2011193
312 คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 201192
311 แบบขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักเรียนและนิสิต 13 ธันวาคม 201195
58 แบบขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล 6 สิงหาคม 2011158
57 แบบขอรับเงินกรณีทุพพลภาพ 6 สิงหาคม 2011121
56 แบบขอรับเงินกรณีเสียชีวิต 6 สิงหาคม 2011126
55 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับ-เงินช่วยเหลือ 6 สิงหาคม 2011155
54 ใบมอบฉันทะ (กองทุนสวัสดิำภาพ) 6 สิงหาคม 2011151

เอกสารสำหรับนิสิตด้านกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2585 งปม.2 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 1 ตุลาคม 2017249
2542 งก.05-ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการ 1 ตุลาคม 201746
2541 งก.06-รายงานประเมินผลโครงการ 1 ตุลาคม 201776
2509 งก.04-ขออนุมัติยกเลิกโครงการ 1 ตุลาคม 201732
2508 งก.03-ของบประมาณนอกแผน 1 ตุลาคม 201748
2507 งก.02-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ 1 ตุลาคม 201776
2504 งก.01-ขอนุมัติจัดกิจกรรม 1 ตุลาคม 2017189
1262 ตัวอย่างสรุปรายงานประเมินผล 29 เมษายน 2013727
1219 ตัวอย่างสรุปแบบสอบถาม (ตาราง) 21 มีนาคม 2013948
1218 ตัวอย่างแบบประเมินผล (ฝีกอบรม) 21 มีนาคม 2013279
1217 ตัวอย่างแบบประเมินผล (การแสดง) 21 มีนาคม 2013687
1216 ตัวอย่างแบบประเมินผล (โครงการ) 21 มีนาคม 2013621
1215 แบบฟอร์มการรายงานการประชุม 21 มีนาคม 2013761
1214 แบบฟอร์มจัดส่งวาระการประชุม 21 มีนาคม 2013220
1213 หนังสือเชิญวิทยากร (ภายนอก) 21 มีนาคม 2013344
1212 หนังสือเชิญวิทยากร (ภายใน) 21 มีนาคม 2013427
1211 หนังสือขอใช้สนานที่ 21 มีนาคม 2013412
1210 หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนาม 21 มีนาคม 20136862
1209 ขออนุมัติไปราชการและนำนิสิตออกนอกพื้นที่ 21 มีนาคม 2013474
1208 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา 21 มีนาคม 2013328
1207 ขออนุมัติเบิกงบประมาณค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 21 มีนาคม 2013292
1206 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 21 มีนาคม 2013389
1204 แบบฟอร์มจัดส่งประเมินผลโครงการ 21 มีนาคม 2013381
1203 แบบฟอร์มการเขียนรายงานประเมินผลโครงการ 21 มีนาคม 2013434
1202 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 21 มีนาคม 2013826
306 เอกสารการจัดตั้งพรรค 29 พฤศจิกายน 2011246
69 ประกาศเกณฑ์การพิจารณาสู่ความเป็นเลิศ 7 สิงหาคม 2011268
68 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนิสิตสู่ความเป็นเลิศ 7 สิงหาคม 2011248
67 สารแบบฟอร์มขอนิสิตรางวัลพระราชทานฯ 7 สิงหาคม 2011250
66 แบบฟอร์มนิสิตดีเด่น/ยอดเยี่ยม 7 สิงหาคม 2011503
36 งก 10 ส่งหลักฐานการเบิก-จ่าย. 6 สิงหาคม 2011226

เอกสารสำหรับนิสิตด้านวินัย

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2633 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีนิสิตเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 11 กันยายน 20179
2632 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล 11 กันยายน 20177
2631 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดโทษความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ 11 กันยายน 20179
2630 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่เสพสุราหรือมีสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง 11 กันยายน 201714
2629 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัย กรณี นิสิตกระทำความผิดลักทรัพย์ 11 กันยายน 201711
2547 ระเบียบเครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 19 มิถุนายน 201758
2546 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต 19 มิถุนายน 2017323
2545 แบบฟอร์มร้องทุกข์ของนิสิต 19 มิถุนายน 201712
2544 แบบฟอร์มร้องทุกข์ของประชาชน 19 มิถุนายน 20177
2543 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยนิสิต 19 มิถุนายน 201724
2306 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร-ว่าด้วย-วินัยนิสิต-พ.ศ.2559 8 พฤศจิกายน 201689
1955 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฎิบัติการอนุโลมให้นิสิตใหม่ ขั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สวมรองเท้าผ้าใบเข้าร่วมกิจกรรม 9 กรกฎาคม 2015103
1553 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้า-ออก ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 กุมภาพันธ์ 2014159
1395 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุโลมให้นิสิตหญิงขั้นปริญญาตรี สวมกางเกงแทนกระโปรงเพื่อเข้าชั้นเรียน 16 สิงหาคม 2013163
1386 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ.2548 13 สิงหาคม 2013164
1326 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต 14 มิถุนายน 2013294
554 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี 4 พฤษภาคม 2012264
553 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 4 พฤษภาคม 2012316

เอกสารสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณของนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
1245 (ตัวอย่าง)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 13 มีนาคม 2013235
1182 (ตัวอย่าง)ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ 13 มีนาคม 2013187
1181 (ตัวอย่าง)ค่าอัดภาพ 13 มีนาคม 2013174
1180 (ตัวอย่าง)ค่าสรุปประเมินผล 13 มีนาคม 2013180
1179 (ตัวอย่าง)ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 13 มีนาคม 2013166
1178 (ตัวอย่าง)ค่าสมทบพนักงานขับรถ 13 มีนาคม 2013154
1177 (ตัวอย่าง)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 13 มีนาคม 2013189
1176 (ตัวอย่าง)ค่ายาและเวชภัณฑ์ 13 มีนาคม 2013208
1175 (ตัวอย่าง)ค่าประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม 2013165
1174 (ตัวอย่าง)ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13 มีนาคม 2013290
1173 (ตัวอย่าง)ค่าน้ำดื่มฝึกซ้อม 13 มีนาคม 2013165
1172 (ตัวอย่าง)ค่าถ้วยรางวัล 13 มีนาคม 2013153
1171 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนวิทยากร 13 มีนาคม 2013204
1170 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 13 มีนาคม 2013225
1169 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 13 มีนาคม 2013176
1168 (ตัวอย่าง)ค่าจ้างตกแต่งเวที 13 มีนาคม 2013157
1167 (ตัวอย่าง)ค่าเดินทางวิทยากร(รถส่วนบุคคล) 13 มีนาคม 2013181
1166 (ตัวอย่าง)ค่าเดินทางวิทยากร(รถโดยสาร) 13 มีนาคม 2013213
1165 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าชุดการแสดง 13 มีนาคม 2013171
1164 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าเหมารถ 13 มีนาคม 2013217
1163 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าเวที 13 มีนาคม 2013172
1162 (ตัวอย่าง)ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน 13 มีนาคม 2013187
1161 (ตัวอย่าง)ขออนุมัติเบิกงบประมาณ 13 มีนาคม 2013198
1160 (ตัวอย่าง)ใบยืมเงิน 13 มีนาคม 2013193
1159 (ตัวอย่าง)ใบเบิกวัสดุ 13 มีนาคม 2013202
1158 (ตัวอย่าง)เดินทางไปราชการ(รถบัส มน.) 13 มีนาคม 2013122