Profile image

เอกสารสำหรับนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2647 แจ้งเวียนข้อบังคับประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับการทำความผิดในส่วนต่างๆ ของนิสิต 22 กันยายน 20170
2594 คู่มือหอพักปี-2560 3 สิงหาคม 2017128
2582 เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าหอพัก 26 กรกฎาคม 20171840
2520 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 201754
2519 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณแผ่นดิน 7 มิถุนายน 201716
2518 ใบเสนอราคา 7 มิถุนายน 201730
2402 แบบคำร้องขอยืมเงินกองทุนฉุกเฉินไทย 1 มีนาคม 201766
2190 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาพี่เลี้ยงก้านกล้วย 22 กรกฎาคม 201655
2167 แบบฟอร์มการขอผ่อนผันทหาร 20 มิถุนายน 2016186
2148 รายงานผลการดำเนินงานหน่วยบริการนิสิตต่างชาติ ประจำปี 2557 18 พฤษภาคม 201635
2144 ปฏิทินการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจำปี 2559 18 พฤษภาคม 2016107
1954 Act 01 ขออนุมัติรหัสกิจกรรมโครงการ 7 กรกฎาคม 2015180
1953 Act 02 ขอเอนุมัติทียบค่าประสบการณ์ (รายบุคคล) 7 กรกฎาคม 2015167
1952 Act 03 ขออนุมัติเทียบโอนโครงการ (สำหรับนิสิตที่โอนย้าย) 7 กรกฎาคม 2015127
1951 Act 04 ขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (สำหรับนิสิตที่มีรายชื่อตกหล่นจากโครงการ) 7 กรกฎาคม 2015279
1950 Act 05 คำร้องขอใบทรานสคริปกิจกรรม 7 กรกฎาคม 2015240
1903 แบบฟอร์มขอใบประกาศนิสิตที่ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร 21 เมษายน 2015335
1869 ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 มีนาคม 2015160
1819 ใบสำคัญรับเงิน 23 มกราคม 2015121
1816 ใบยืมรายได้ 23 มกราคม 201569
1815 ใบยืมเงินแผ่นดิน 23 มกราคม 201569
1810 แบบฟอร์มไปราชการ 23 มกราคม 2015122
1768 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กส. 24 พฤศจิกายน 201483
1753 แบบฟอร์มใช้บริการห้องซ้อมดนตรี กองกิจการนิสิต 20 ตุลาคม 201475
1715 แบบฟอร์มใบสมัครงานนิสิต 20 สิงหาคม 2014228
1683 แบบหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย 10 กรกฎาคม 201487
1667 ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดอาชีพ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 30 มิถุนายน 201479
1666 แบบสอบถามประเมินโครงการห้องสมุดอาชีพ ประจำปี 2554 30 มิถุนายน 201466
1635 ตัวอย่าง SPSS 20 พฤษภาคม 2014257
1312 แบบฟอร์มเอกสารการจัดซื้อ/จ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 2013121

เอกสารสำหรับนิสิตประเภททุนการศึกษา

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2615 แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 25 สิงหาคม 201733
2026 แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 11 พฤศจิกายน 20151495
1920 แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืม กยศ. กรอ. ประจาปีการศึกษา 2558 12 พฤษภาคม 20151112
1880 แนวปฏิบัติในการทากิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจาปีการศึกษา 2557 23 มีนาคม 2015609
1870 คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตทุน กยศ. 12 มีนาคม 2015659
1603 NU Student Funds for Student Short Loan Application Form 1 เมษายน 2014331
333 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ (กองทุนสวัสดิการ) 14 ธันวาคม 2011438
332 คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2011263
327 คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2011269
324 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึีกษา 14 ธันวาคม 2011371
323 แผนการปฏิบัติงาน 14 ธันวาคม 2011214
320 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 14 ธันวาคม 2011294
318 คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2011190
312 คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 201189
311 แบบขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักเรียนและนิสิต 13 ธันวาคม 201191
58 แบบขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล 6 สิงหาคม 2011155
57 แบบขอรับเงินกรณีทุพพลภาพ 6 สิงหาคม 2011117
56 แบบขอรับเงินกรณีเสียชีวิต 6 สิงหาคม 2011121
55 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับ-เงินช่วยเหลือ 6 สิงหาคม 2011150
54 ใบมอบฉันทะ (กองทุนสวัสดิำภาพ) 6 สิงหาคม 2011146

เอกสารสำหรับนิสิตด้านกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2585 งปม.2 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 29 กรกฎาคม 2017166
2542 งก.05-ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการ 16 มิถุนายน 201732
2541 งก.06-รายงานประเมินผลโครงการ 16 มิถุนายน 201750
2509 งก.04-ขออนุมัติยกเลิก 6 มิถุนายน 201726
2508 งก.03-ของบประมาณนอกแผน 6 มิถุนายน 201739
2507 งก.02-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ 6 มิถุนายน 201748
2504 งก.01-ขอนุมัติจัดกิจกรรม 6 มิถุนายน 2017101
2302 เอกสารรายงานประเมินผลโครงการ 3 พฤศจิกายน 2016155
1262 ตัวอย่างสรุปรายงานประเมินผล 29 เมษายน 2013712
1219 ตัวอย่างสรุปแบบสอบถาม (ตาราง) 21 มีนาคม 2013940
1218 ตัวอย่างแบบประเมินผล (ฝีกอบรม) 21 มีนาคม 2013272
1217 ตัวอย่างแบบประเมินผล (การแสดง) 21 มีนาคม 2013681
1216 ตัวอย่างแบบประเมินผล (โครงการ) 21 มีนาคม 2013615
1215 แบบฟอร์มการรายงานการประชุม 21 มีนาคม 2013758
1214 แบบฟอร์มจัดส่งวาระการประชุม 21 มีนาคม 2013218
1213 หนังสือเชิญวิทยากร (ภายนอก) 21 มีนาคม 2013326
1212 หนังสือเชิญวิทยากร (ภายใน) 21 มีนาคม 2013423
1211 หนังสือขอใช้สนานที่ 21 มีนาคม 2013393
1210 หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนาม 21 มีนาคม 20136850
1209 ขออนุมัติไปราชการและนำนิสิตออกนอกพื้นที่ 21 มีนาคม 2013464
1208 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา 21 มีนาคม 2013320
1207 ขออนุมัติเบิกงบประมาณค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 21 มีนาคม 2013287
1206 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 21 มีนาคม 2013385
1204 แบบฟอร์มจัดส่งประเมินผลโครงการ 21 มีนาคม 2013375
1203 แบบฟอร์มการเขียนรายงานประเมินผลโครงการ 21 มีนาคม 2013430
1202 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 21 มีนาคม 2013817
306 เอกสารการจัดตั้งพรรค 29 พฤศจิกายน 2011245
69 ประกาศเกณฑ์การพิจารณาสู่ความเป็นเลิศ 7 สิงหาคม 2011267
68 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนิสิตสู่ความเป็นเลิศ 7 สิงหาคม 2011246
67 สารแบบฟอร์มขอนิสิตรางวัลพระราชทานฯ 7 สิงหาคม 2011248
66 แบบฟอร์มนิสิตดีเด่น/ยอดเยี่ยม 7 สิงหาคม 2011501
36 งก 10 ส่งหลักฐานการเบิก-จ่าย. 6 สิงหาคม 2011223

เอกสารสำหรับนิสิตด้านวินัย

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2633 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีนิสิตเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 11 กันยายน 20172
2632 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล 11 กันยายน 20172
2631 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดโทษความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ 11 กันยายน 20172
2630 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่เสพสุราหรือมีสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง 11 กันยายน 20172
2629 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัย กรณี นิสิตกระทำความผิดลักทรัพย์ 11 กันยายน 20173
2547 ระเบียบเครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 19 มิถุนายน 201752
2546 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต 19 มิถุนายน 201754
2545 แบบฟอร์มร้องทุกข์ของนิสิต 19 มิถุนายน 20177
2544 แบบฟอร์มร้องทุกข์ของประชาชน 19 มิถุนายน 20175
2543 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยนิสิต 19 มิถุนายน 201713
2306 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร-ว่าด้วย-วินัยนิสิต-พ.ศ.2559 8 พฤศจิกายน 201676
1955 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฎิบัติการอนุโลมให้นิสิตใหม่ ขั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สวมรองเท้าผ้าใบเข้าร่วมกิจกรรม 9 กรกฎาคม 201597
1553 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้า-ออก ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 กุมภาพันธ์ 2014154
1395 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุโลมให้นิสิตหญิงขั้นปริญญาตรี สวมกางเกงแทนกระโปรงเพื่อเข้าชั้นเรียน 16 สิงหาคม 2013157
1386 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ.2548 13 สิงหาคม 2013158
1326 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต 14 มิถุนายน 2013278
554 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี 4 พฤษภาคม 2012260
553 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 4 พฤษภาคม 2012309

เอกสารสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณของนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
1245 (ตัวอย่าง)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 13 มีนาคม 2013229
1182 (ตัวอย่าง)ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ 13 มีนาคม 2013183
1181 (ตัวอย่าง)ค่าอัดภาพ 13 มีนาคม 2013173
1180 (ตัวอย่าง)ค่าสรุปประเมินผล 13 มีนาคม 2013177
1179 (ตัวอย่าง)ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 13 มีนาคม 2013162
1178 (ตัวอย่าง)ค่าสมทบพนักงานขับรถ 13 มีนาคม 2013152
1177 (ตัวอย่าง)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 13 มีนาคม 2013186
1176 (ตัวอย่าง)ค่ายาและเวชภัณฑ์ 13 มีนาคม 2013206
1175 (ตัวอย่าง)ค่าประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม 2013164
1174 (ตัวอย่าง)ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13 มีนาคม 2013285
1173 (ตัวอย่าง)ค่าน้ำดื่มฝึกซ้อม 13 มีนาคม 2013164
1172 (ตัวอย่าง)ค่าถ้วยรางวัล 13 มีนาคม 2013151
1171 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนวิทยากร 13 มีนาคม 2013201
1170 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 13 มีนาคม 2013224
1169 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 13 มีนาคม 2013175
1168 (ตัวอย่าง)ค่าจ้างตกแต่งเวที 13 มีนาคม 2013156
1167 (ตัวอย่าง)ค่าเดินทางวิทยากร(รถส่วนบุคคล) 13 มีนาคม 2013179
1166 (ตัวอย่าง)ค่าเดินทางวิทยากร(รถโดยสาร) 13 มีนาคม 2013209
1165 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าชุดการแสดง 13 มีนาคม 2013168
1164 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าเหมารถ 13 มีนาคม 2013214
1163 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าเวที 13 มีนาคม 2013169
1162 (ตัวอย่าง)ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน 13 มีนาคม 2013185
1161 (ตัวอย่าง)ขออนุมัติเบิกงบประมาณ 13 มีนาคม 2013193
1160 (ตัวอย่าง)ใบยืมเงิน 13 มีนาคม 2013187
1159 (ตัวอย่าง)ใบเบิกวัสดุ 13 มีนาคม 2013198
1158 (ตัวอย่าง)เดินทางไปราชการ(รถบัส มน.) 13 มีนาคม 2013122