Profile image


เอกสารสำหรับนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2949 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา 29 พฤศจิกายน 201817
2796 ประกาศแนวปฏิบัติการขอใช้พื้นที่ ในการจัดกิจกรรมบริเวณตลาดนัดนิสิต มน. 8 พฤษภาคม 201853
2709 ใบสมัครหัวหน้านิสิตหอพัก 1 ธันวาคม 201765
2687 ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการนิสิตจิตอาสาแบบฟอร์ม VT 3 แบบรายบุคคล ปี 60 9 พฤศจิกายน 2017286
2686 ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการนิสิตจิตอาสาแบบฟอร์ม VT 2 แบบกลุ่ม ปี 60 9 พฤศจิกายน 2017140
2647 แจ้งเวียนข้อบังคับประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับการทำความผิดในส่วนต่างๆ ของนิสิต 22 กันยายน 201765
2594 คู่มือหอพักปี-2560 3 สิงหาคม 2017249
2582 เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าหอพัก 26 กรกฎาคม 20172339
2520 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 2017100
2519 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณแผ่นดิน 7 มิถุนายน 201766
2518 ใบเสนอราคา 7 มิถุนายน 201785
2190 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาพี่เลี้ยงก้านกล้วย 22 กรกฎาคม 201699
2148 รายงานผลการดำเนินงานหน่วยบริการนิสิตต่างชาติ ประจำปี 2557 18 พฤษภาคม 201673
2144 ปฏิทินการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจำปี 2559 18 พฤษภาคม 2016145
1954 Act 01 ขออนุมัติรหัสกิจกรรมโครงการ 7 กรกฎาคม 2015227
1953 Act 02 ขอเอนุมัติทียบค่าประสบการณ์ (รายบุคคล) 7 กรกฎาคม 2015217
1952 Act 03 ขออนุมัติเทียบโอนโครงการ (สำหรับนิสิตที่โอนย้าย) 7 กรกฎาคม 2015184
1951 Act 04 ขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (สำหรับนิสิตที่มีรายชื่อตกหล่นจากโครงการ) 7 กรกฎาคม 2015323
1950 Act 05 คำร้องขอใบทรานสคริปกิจกรรม 7 กรกฎาคม 2015321
1903 แบบฟอร์มขอใบประกาศนิสิตที่ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร 21 เมษายน 2015382
1869 ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 มีนาคม 2015198
1819 ใบสำคัญรับเงิน 23 มกราคม 2015177
1816 ใบยืมรายได้ 23 มกราคม 2015109
1815 ใบยืมเงินแผ่นดิน 23 มกราคม 2015103
1810 แบบฟอร์มไปราชการ 23 มกราคม 2015181
1768 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กส. 24 พฤศจิกายน 2014130
1753 แบบฟอร์มใช้บริการห้องซ้อมดนตรี กองกิจการนิสิต 20 ตุลาคม 2014113
1715 แบบฟอร์มใบสมัครงานนิสิต 20 สิงหาคม 2014248
1683 แบบหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย 10 กรกฎาคม 2014101
1667 ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดอาชีพ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 30 มิถุนายน 201490
1666 แบบสอบถามประเมินโครงการห้องสมุดอาชีพ ประจำปี 2554 30 มิถุนายน 201477
1635 ตัวอย่าง SPSS 20 พฤษภาคม 2014272
1312 แบบฟอร์มเอกสารการจัดซื้อ/จ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 2013140

เอกสารนิสิตจิตอาสา

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2815 VT 5 5 มิถุนายน 201896
2814 VT 4 5 มิถุนายน 2018144
2813 VT 3 5 มิถุนายน 2018190
2812 VT 2 5 มิถุนายน 2018109

เอกสารสำหรับนิสิตประเภททุนการศึกษา

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2958 ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น 12 ธันวาคม 20188
2663 แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 2 ตุลาคม 2017190
2026 แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 11 พฤศจิกายน 20152047
1920 แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืม กยศ. กรอ. ประจาปีการศึกษา 2558 12 พฤษภาคม 20151370
1880 แนวปฏิบัติในการทากิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจาปีการศึกษา 2557 23 มีนาคม 2015786
1870 คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตทุน กยศ. 12 มีนาคม 2015771
1603 NU Student Funds for Student Short Loan Application Form 1 เมษายน 2014401
333 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ (กองทุนสวัสดิการ) 14 ธันวาคม 2011547
332 คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2011338
327 คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2011340
324 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึีกษา 14 ธันวาคม 2011486
323 แผนการปฏิบัติงาน 14 ธันวาคม 2011269
320 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 14 ธันวาคม 2011366
318 คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2011242
312 คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2011146
311 แบบขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักเรียนและนิสิต 13 ธันวาคม 2011142
58 แบบขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล 6 สิงหาคม 2011213
57 แบบขอรับเงินกรณีทุพพลภาพ 6 สิงหาคม 2011170
56 แบบขอรับเงินกรณีเสียชีวิต 6 สิงหาคม 2011175
55 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับ-เงินช่วยเหลือ 6 สิงหาคม 2011212
54 ใบมอบฉันทะ (กองทุนสวัสดิำภาพ) 6 สิงหาคม 2011205

เอกสารสำหรับนิสิตด้านกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2928 งก.08-ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 17 ตุลาคม 201818
2914 แบบฟอร์มบันทึกข้อความภายในทั่วไป 26 กันยายน 201836
2913 งก.07-ขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการนอกแผน 26 กันยายน 201832
2824 แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรม (Action plan) การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ 13 มิถุนายน 2018149
2585 งปม.2 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 1 ตุลาคม 2017463
2542 งก.05-ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการ 1 ตุลาคม 2017144
2541 งก.06-รายงานประเมินผลโครงการ 1 ตุลาคม 2017287
2509 งก.04-ขออนุมัติยกเลิกโครงการ 1 ตุลาคม 2017160
2508 งก.03-ของบประมาณนอกแผน 1 ตุลาคม 2017152
2507 งก.02-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ 1 ตุลาคม 2017202
2504 งก.01-ขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณโครงการ 1 ตุลาคม 2017473
1262 ตัวอย่างสรุปรายงานประเมินผล 29 เมษายน 2013834
1219 ตัวอย่างสรุปแบบสอบถาม (ตาราง) 21 มีนาคม 20131051
1218 ตัวอย่างแบบประเมินผล (ฝีกอบรม) 21 มีนาคม 2013374
1217 ตัวอย่างแบบประเมินผล (การแสดง) 21 มีนาคม 2013774
1216 ตัวอย่างแบบประเมินผล (โครงการ) 21 มีนาคม 2013723
1215 แบบฟอร์มการรายงานการประชุม 21 มีนาคม 2013831
1213 หนังสือเชิญวิทยากร (ภายนอก) 21 มีนาคม 2013493
1212 หนังสือเชิญวิทยากร (ภายใน) 21 มีนาคม 2013530
1211 หนังสือขอใช้สนานที่ 21 มีนาคม 2013887
1210 หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนาม 21 มีนาคม 20137009
1209 ขออนุมัติไปราชการและนำนิสิตออกนอกพื้นที่ 21 มีนาคม 2013604
1208 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา 21 มีนาคม 2013429
1207 ขออนุมัติเบิกงบประมาณค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 21 มีนาคม 2013374
1204 แบบฟอร์มจัดส่งประเมินผลโครงการ 21 มีนาคม 2013450
1203 แบบฟอร์มการเขียนรายงานประเมินผลโครงการ 21 มีนาคม 2013505
306 เอกสารการจัดตั้งพรรค 29 พฤศจิกายน 2011278
68 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนิสิตสู่ความเป็นเลิศ 7 สิงหาคม 2011271

เอกสารสำหรับนิสิตด้านวินัย

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2633 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีนิสิตเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 11 กันยายน 201755
2632 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล 11 กันยายน 201748
2631 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดโทษความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ 11 กันยายน 201768
2630 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่เสพสุราหรือมีสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง 11 กันยายน 201773
2629 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัย กรณี นิสิตกระทำความผิดลักทรัพย์ 11 กันยายน 201756
2547 ระเบียบเครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 19 มิถุนายน 2017134
2546 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต 19 มิถุนายน 2017439
2545 แบบฟอร์มร้องทุกข์ของนิสิต 19 มิถุนายน 201768
2544 แบบฟอร์มร้องทุกข์ของประชาชน 19 มิถุนายน 201752
2543 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยนิสิต 19 มิถุนายน 201798
2306 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร-ว่าด้วย-วินัยนิสิต-พ.ศ.2559 8 พฤศจิกายน 2016185
1955 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฎิบัติการอนุโลมให้นิสิตใหม่ ขั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สวมรองเท้าผ้าใบเข้าร่วมกิจกรรม 9 กรกฎาคม 2015153
1553 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้า-ออก ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 กุมภาพันธ์ 2014215
1395 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุโลมให้นิสิตหญิงขั้นปริญญาตรี สวมกางเกงแทนกระโปรงเพื่อเข้าชั้นเรียน 16 สิงหาคม 2013208
1386 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ.2548 13 สิงหาคม 2013223
1326 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต 14 มิถุนายน 2013368
554 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี 4 พฤษภาคม 2012315
553 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 4 พฤษภาคม 2012394

เอกสารสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณของนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
1245 (ตัวอย่าง)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 13 มีนาคม 2013300
1182 (ตัวอย่าง)ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ 13 มีนาคม 2013251
1181 (ตัวอย่าง)ค่าอัดภาพ 13 มีนาคม 2013215
1180 (ตัวอย่าง)ค่าสรุปประเมินผล 13 มีนาคม 2013234
1179 (ตัวอย่าง)ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 13 มีนาคม 2013211
1178 (ตัวอย่าง)ค่าสมทบพนักงานขับรถ 13 มีนาคม 2013206
1177 (ตัวอย่าง)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 13 มีนาคม 2013246
1176 (ตัวอย่าง)ค่ายาและเวชภัณฑ์ 13 มีนาคม 2013252
1175 (ตัวอย่าง)ค่าประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม 2013208
1174 (ตัวอย่าง)ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13 มีนาคม 2013357
1173 (ตัวอย่าง)ค่าน้ำดื่มฝึกซ้อม 13 มีนาคม 2013210
1172 (ตัวอย่าง)ค่าถ้วยรางวัล 13 มีนาคม 2013191
1171 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนวิทยากร 13 มีนาคม 2013252
1170 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 13 มีนาคม 2013277
1169 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 13 มีนาคม 2013222
1168 (ตัวอย่าง)ค่าจ้างตกแต่งเวที 13 มีนาคม 2013204
1167 (ตัวอย่าง)ค่าเดินทางวิทยากร(รถส่วนบุคคล) 13 มีนาคม 2013224
1166 (ตัวอย่าง)ค่าเดินทางวิทยากร(รถโดยสาร) 13 มีนาคม 2013266
1165 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าชุดการแสดง 13 มีนาคม 2013221
1164 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าเหมารถ 13 มีนาคม 2013282
1163 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าเวที 13 มีนาคม 2013222
1162 (ตัวอย่าง)ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน 13 มีนาคม 2013234
1161 (ตัวอย่าง)ขออนุมัติเบิกงบประมาณ 13 มีนาคม 2013252
1160 (ตัวอย่าง)ใบยืมเงิน 13 มีนาคม 2013245
1159 (ตัวอย่าง)ใบเบิกวัสดุ 13 มีนาคม 2013248
1158 (ตัวอย่าง)เดินทางไปราชการ(รถบัส มน.) 13 มีนาคม 2013137