Profile image


เอกสารสำหรับนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3207 แจ้งเวียนงดจัดกิจกรรม-ปีการศึกษา 2562 20 ธันวาคม 20196
3111 คู่มือหอพัก-2562 6 สิงหาคม 201919
2949 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา 29 พฤศจิกายน 2018116
2796 ประกาศแนวปฏิบัติการขอใช้พื้นที่ ในการจัดกิจกรรมบริเวณตลาดนัดนิสิต มน. 8 พฤษภาคม 201873
2709 ใบสมัครหัวหน้านิสิตหอพัก 1 ธันวาคม 201792
2647 แจ้งเวียนข้อบังคับประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับการทำความผิดในส่วนต่างๆ ของนิสิต 22 กันยายน 201784
2582 เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าหอพัก 26 กรกฎาคม 20172527
2520 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 2017113
2519 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณแผ่นดิน 7 มิถุนายน 201775
2518 ใบเสนอราคา 7 มิถุนายน 2017100
2190 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาพี่เลี้ยงก้านกล้วย 22 กรกฎาคม 2016110
2148 รายงานผลการดำเนินงานหน่วยบริการนิสิตต่างชาติ ประจำปี 2557 18 พฤษภาคม 201678
2144 ปฏิทินการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจำปี 2559 18 พฤษภาคม 2016156
1954 Act 01 ขออนุมัติรหัสกิจกรรมโครงการ 7 กรกฎาคม 2015239
1953 Act 02 ขอเอนุมัติทียบค่าประสบการณ์ (รายบุคคล) 7 กรกฎาคม 2015226
1952 Act 03 ขออนุมัติเทียบโอนโครงการ (สำหรับนิสิตที่โอนย้าย) 7 กรกฎาคม 2015197
1951 Act 04 ขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (สำหรับนิสิตที่มีรายชื่อตกหล่นจากโครงการ) 7 กรกฎาคม 2015339
1950 Act 05 คำร้องขอใบทรานสคริปกิจกรรม 7 กรกฎาคม 2015355
1903 แบบฟอร์มขอใบประกาศนิสิตที่ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร 21 เมษายน 2015398
1869 ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 มีนาคม 2015211
1819 ใบสำคัญรับเงิน 23 มกราคม 2015190
1816 ใบยืมรายได้ 23 มกราคม 2015118
1815 ใบยืมเงินแผ่นดิน 23 มกราคม 2015109
1810 แบบฟอร์มไปราชการ 23 มกราคม 2015197
1768 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กส. 24 พฤศจิกายน 2014141
1753 แบบฟอร์มใช้บริการห้องซ้อมดนตรี กองกิจการนิสิต 20 ตุลาคม 2014126
1715 แบบฟอร์มใบสมัครงานนิสิต 20 สิงหาคม 2014262
1683 แบบหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย 10 กรกฎาคม 2014112
1667 ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดอาชีพ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 30 มิถุนายน 2014102
1666 แบบสอบถามประเมินโครงการห้องสมุดอาชีพ ประจำปี 2554 30 มิถุนายน 201484
1635 ตัวอย่าง SPSS 20 พฤษภาคม 2014282
1312 แบบฟอร์มเอกสารการจัดซื้อ/จ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 2013147

คู่มือการรับบริการสำหรับนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3042 คู่มือการรับบริการกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 25 เมษายน 2019120
3041 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 25 เมษายน 201911
3040 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 25 เมษายน 20192
3039 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตพิการ พ.ศ. 2554 25 เมษายน 20193
3038 คู่มือการรับบริการกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 25 เมษายน 201955

เอกสารสำหรับนิสิตประเภททุนการศึกษา

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3087 คู่มือบริการสำหรับนิสิตกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 11 กรกฎาคม 201933
2958 ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น 12 ธันวาคม 201883
2026 แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 11 พฤศจิกายน 20152511
1920 แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืม กยศ. กรอ. ประจาปีการศึกษา 2558 12 พฤษภาคม 20151458
333 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ (กองทุนสวัสดิการ) 14 ธันวาคม 2011590
332 คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2011362
327 คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2011359
324 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึีกษา 14 ธันวาคม 2011536
323 แผนการปฏิบัติงาน 14 ธันวาคม 2011279
320 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 14 ธันวาคม 2011425
318 คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2011252
312 คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2011160
311 แบบขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักเรียนและนิสิต 13 ธันวาคม 2011154
58 แบบขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล 6 สิงหาคม 2011226
57 แบบขอรับเงินกรณีทุพพลภาพ 6 สิงหาคม 2011178
56 แบบขอรับเงินกรณีเสียชีวิต 6 สิงหาคม 2011181
55 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับ-เงินช่วยเหลือ 6 สิงหาคม 2011219
54 ใบมอบฉันทะ (กองทุนสวัสดิำภาพ) 6 สิงหาคม 2011213

เอกสารสำหรับนิสิตด้านกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3103 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ-30 ปี มน 30 กรกฎาคม 201964
3101 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก-30 ปี มน 30 กรกฎาคม 201937
3029 สรุปการสมัครผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 5 เมษายน 201950
3028 ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนิสิตที่เกรดไม่ถึงเกณฑ์) 5 เมษายน 201925
3027 ใบสมัครประธานผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (ประธานห้องเชียร์) 5 เมษายน 201917
3026 ใบสมัครผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562-สำหรับผู้นำ 6 ด้าน 5 เมษายน 201939
2928 งก.08-ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 17 ตุลาคม 201853
2914 แบบฟอร์มบันทึกข้อความภายในทั่วไป 26 กันยายน 201872
2913 งก.07-ขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการนอกแผน 26 กันยายน 201858
2824 แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรม (Action plan) การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ 13 มิถุนายน 2018200
2585 งปม.2 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-63 1 ตุลาคม 2017663
2542 งก.05-ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการ 1 ตุลาคม 2017177
2541 งก.06-รายงานประเมินผลโครงการ 1 ตุลาคม 2017392
2509 งก.04-ขออนุมัติยกเลิกโครงการ 1 ตุลาคม 2017187
2508 งก.03-ของบประมาณนอกแผน 1 ตุลาคม 2017179
2507 งก.02-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ 1 ตุลาคม 2017237
2504 งก.01-ขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณโครงการ63 1 ตุลาคม 2017629
1262 ตัวอย่างสรุปรายงานประเมินผล 29 เมษายน 2013856
1219 ตัวอย่างสรุปแบบสอบถาม (ตาราง) 21 มีนาคม 20131071
1218 ตัวอย่างแบบประเมินผล (ฝีกอบรม) 21 มีนาคม 2013393
1217 ตัวอย่างแบบประเมินผล (การแสดง) 21 มีนาคม 2013788
1216 ตัวอย่างแบบประเมินผล (โครงการ) 21 มีนาคม 2013746
1215 แบบฟอร์มการรายงานการประชุม 21 มีนาคม 2013850
1213 หนังสือเชิญวิทยากร (ภายนอก) 21 มีนาคม 2013527
1212 หนังสือเชิญวิทยากร (ภายใน) 21 มีนาคม 2013577
1211 หนังสือขอใช้สนานที่ 21 มีนาคม 2013953
1210 หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนาม 21 มีนาคม 20137034
1209 ขออนุมัติไปราชการและนำนิสิตออกนอกพื้นที่ 21 มีนาคม 2013630
1208 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา 21 มีนาคม 2013464
1207 ขออนุมัติเบิกงบประมาณค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 21 มีนาคม 2013394
1204 แบบฟอร์มจัดส่งประเมินผลโครงการ 21 มีนาคม 2013464
1203 แบบฟอร์มการเขียนรายงานประเมินผลโครงการ 21 มีนาคม 2013525
306 เอกสารการจัดตั้งพรรค 29 พฤศจิกายน 2011293
68 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนิสิตสู่ความเป็นเลิศ 7 สิงหาคม 2011284

เอกสารสำหรับนิสิตด้านวินัย

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2633 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีนิสิตเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 11 กันยายน 201774
2632 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล 11 กันยายน 201757
2631 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดโทษความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ 11 กันยายน 201786
2630 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่เสพสุราหรือมีสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง 11 กันยายน 201787
2629 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัย กรณี นิสิตกระทำความผิดลักทรัพย์ 11 กันยายน 201766
2547 ระเบียบเครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 19 มิถุนายน 2017168
2546 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต 19 มิถุนายน 2017508
2545 แบบฟอร์มร้องทุกข์ของนิสิต 19 มิถุนายน 201781
2544 แบบฟอร์มร้องทุกข์ของประชาชน 19 มิถุนายน 201759
2543 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยนิสิต 19 มิถุนายน 2017113
2306 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร-ว่าด้วย-วินัยนิสิต-พ.ศ.2559 8 พฤศจิกายน 2016206
1955 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฎิบัติการอนุโลมให้นิสิตใหม่ ขั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สวมรองเท้าผ้าใบเข้าร่วมกิจกรรม 9 กรกฎาคม 2015162
1553 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้า-ออก ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 กุมภาพันธ์ 2014233
1395 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุโลมให้นิสิตหญิงขั้นปริญญาตรี สวมกางเกงแทนกระโปรงเพื่อเข้าชั้นเรียน 16 สิงหาคม 2013219
1386 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ.2548 13 สิงหาคม 2013235
1326 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต 14 มิถุนายน 2013398
554 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี 4 พฤษภาคม 2012425
553 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 4 พฤษภาคม 2012415

เอกสารสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณของนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
1245 (ตัวอย่าง)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 13 มีนาคม 2013317
1182 (ตัวอย่าง)ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ 13 มีนาคม 2013265
1181 (ตัวอย่าง)ค่าอัดภาพ 13 มีนาคม 2013224
1180 (ตัวอย่าง)ค่าสรุปประเมินผล 13 มีนาคม 2013243
1179 (ตัวอย่าง)ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 13 มีนาคม 2013218
1178 (ตัวอย่าง)ค่าสมทบพนักงานขับรถ 13 มีนาคม 2013212
1177 (ตัวอย่าง)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 13 มีนาคม 2013263
1176 (ตัวอย่าง)ค่ายาและเวชภัณฑ์ 13 มีนาคม 2013262
1175 (ตัวอย่าง)ค่าประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม 2013219
1174 (ตัวอย่าง)ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13 มีนาคม 2013372
1173 (ตัวอย่าง)ค่าน้ำดื่มฝึกซ้อม 13 มีนาคม 2013216
1172 (ตัวอย่าง)ค่าถ้วยรางวัล 13 มีนาคม 2013196
1171 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนวิทยากร 13 มีนาคม 2013266
1170 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 13 มีนาคม 2013283
1169 (ตัวอย่าง)ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 13 มีนาคม 2013228
1168 (ตัวอย่าง)ค่าจ้างตกแต่งเวที 13 มีนาคม 2013211
1167 (ตัวอย่าง)ค่าเดินทางวิทยากร(รถส่วนบุคคล) 13 มีนาคม 2013229
1166 (ตัวอย่าง)ค่าเดินทางวิทยากร(รถโดยสาร) 13 มีนาคม 2013271
1165 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าชุดการแสดง 13 มีนาคม 2013227
1164 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าเหมารถ 13 มีนาคม 2013289
1163 (ตัวอย่าง)ค่าเช่าเวที 13 มีนาคม 2013227
1162 (ตัวอย่าง)ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน 13 มีนาคม 2013239
1161 (ตัวอย่าง)ขออนุมัติเบิกงบประมาณ 13 มีนาคม 2013259
1160 (ตัวอย่าง)ใบยืมเงิน 13 มีนาคม 2013255
1159 (ตัวอย่าง)ใบเบิกวัสดุ 13 มีนาคม 2013256
1158 (ตัวอย่าง)เดินทางไปราชการ(รถบัส มน.) 13 มีนาคม 2013145