Profile image


เอกสารสำหรับบุคลากร

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2731 NU-แผนปฏิบัติงานรายบุคคลกองกิจ 3 มกราคม 201812
2636 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสำหรับค้นหาและตรวจสอบข้อมูลนิสิต 13 กันยายน 20174
2628 แบบฟอร์มการขอรับบริการของหน่วยพัฒนาคุณภาพ (พัฒนาระบบ) 6 กันยายน 20171
2627 แบบฟอร์มการขอรับบริการของหน่วยพัฒนาคุณภาพ (แจ้งซ่อม) 6 กันยายน 20173
2625 คำสั่งแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษานิสิตหอพัก 4 กันยายน 20179
2624 คู่มือการเยี่ยมนิสิตหอพัก 4 กันยายน 201712
2623 รายงานการเยี่ยมนิสิตหอพัก 4 กันยายน 201723
2523 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 201739
2522 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณแผ่นดิน 7 มิถุนายน 201715
2521 ใบเสนอราคา 7 มิถุนายน 201723
2409 รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม จัดแถว นำแถวและเบิกแถวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 14 มีนาคม 201710
2392 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ของกองกิจการนิสิต 21 กุมภาพันธ์ 201720
2341 คู่มือเกณฑ์มาตรฐาน-พัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 4 มกราคม 20174
2314 พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่-พ.ศ.2535 16 พฤศจิกายน 20165
2279 ใบเสนอราคา 3 ตุลาคม 201615
2232 เอกสารดาวโหลดใบเสนอซื้อ-จ้าง ใบขอซื้อ-จ้าง /ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบตรวจรับ/ใบเบิก/เงินงบประมาณแผ่นดิน 18 สิงหาคม 201619
2229 เอกสารดาวโหลดใบเสนอซื้อ-จ้าง ใบขอซื้อ-จ้าง /ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบตรวจรับ/ใบเบิก/เงินรายได้ 18 สิงหาคม 201631
2222 แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 11 สิงหาคม 20162
1998 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของงานสวัสดิการและแนะแนว2559 6 ตุลาคม 201532
1964 แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558 21 กรกฎาคม 201529
1925 ขออนุมัติงบประมาณโครงการ/ค่าใช้จ่ายกรณียังไม่ได้ขออนุมัติดำเนินการ 19 พฤษภาคม 201536
1888 คู่มือการใช้งานระบบ studentloan มหาวิทยาลัยนเรศวร (สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ) 27 มีนาคม 201517
1853 แบบรายงานการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา 9 กุมภาพันธ์ 201564
1852 แบบติดตามความคืบหน้าการนำความรู้จากการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา 9 กุมภาพันธ์ 201524
1836 ใบสำคัญรับเงิน 26 มกราคม 2015138
1833 ใบยืมรายได้ 26 มกราคม 201581
1832 ใบยืมเงินแผ่นดิน 26 มกราคม 201539
1794 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต ปีงบประมาณ 2558 20 มกราคม 201526
1784 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร.pdf 16 มกราคม 201522
1713 แบบแสดงความประสงค์จ้างงานนิสิตทำงานพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 สิงหาคม 201431
1681 แผนการจัดกิจกรรมและงบประมาณโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2558 4 กรกฎาคม 201467
1566 แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 13 กุมภาพันธ์ 201452
1488 ตารางภาระงาน 1 พฤศจิกายน 201378
1474 แบบฟอร์มแผนกิจกรรมนิสิต ปี 58 ส่วนคณะ 8 ตุลาคม 2013104
1467 ระเบียบกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ตุลาคม 201369
1466 แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (สำหรับศิษย์เก่า) 1 ตุลาคม 2013133
1463 แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(สำหรับบุคคลภายนอก) 30 กันยายน 201394
1462 แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (สำหรับบุคลากร) 30 กันยายน 2013102
1441 แบบฟอร์มใบงานของหน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ 17 กันยายน 201367
1434 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ(ตค56-ม_ค57) 11 กันยายน 201349
1391 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน57 14 สิงหาคม 201365
1362 แบบฟอร์มใบกำหนด JD ปีงบประมาณ 2556 8 กรกฎาคม 201391
1360 ตัวอย่างการเขียนใบกำหนดภาระงาน 8 กรกฎาคม 201362
1359 แบบประเมินบุคลากร 8 กรกฎาคม 201355
1358 แบบประเมินหัวหน้างาน 8 กรกฎาคม 201338
1318 ประกาศอัตลักษณ์บุคลากรกองกิจการนิสิต 13 มิถุนายน 2013158
1233 HRD-3-S04 ขออนุมัติลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ (กองกิจ) 2 เมษายน 201340
1232 ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ 2 เมษายน 201351
1142 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต 1 มีนาคม 201336
1046 แบบใบลาแบบต่างๆ 24 ตุลาคม 2012270
967 แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 23 สิงหาคม 2012136
28 แบบฟอร์มการเงิน 1 6 สิงหาคม 2011306
27 แบบฟอร์มการเงิน 2 6 สิงหาคม 2011254
26 แบบฟอร์มเบิกเงินค่าOT 6 สิงหาคม 2011274
25 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินรายได้้/งบประมาณ 6 สิงหาคม 2011259
24 แบบฟอร์มรายงานไปราชการ 6 สิงหาคม 2011222
23 แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงาน 6 สิงหาคม 2011140
21 แบบฟอร์มงานบุคคล 6 สิงหาคม 2011160
20 แบบขอความอนุเคราะห์ยืมพัสดุ 6 สิงหาคม 2011139
19 แบบฟอร์มการยืม-คืนพัสดุ 6 สิงหาคม 2011104
18 ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 6 สิงหาคม 2011144
17 ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 6 สิงหาคม 2011119
16 ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างปกติ 6 สิงหาคม 2011171