Profile image


เอกสารสำหรับบุคลากร

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2981 ปฏิทินกิจกรรม งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ปี พ.ศ. 2562 4 กุมภาพันธ์ 201935
2922 รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม นำแถวและเบิกแถวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 5 ตุลาคม 201812
2731 NU-แผนปฏิบัติงานรายบุคคลกองกิจ 3 มกราคม 201825
2636 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสำหรับค้นหาและตรวจสอบข้อมูลนิสิต 13 กันยายน 20179
2628 แบบฟอร์มการขอรับบริการของหน่วยพัฒนาคุณภาพ (พัฒนาระบบ) 6 กันยายน 20176
2627 แบบฟอร์มการขอรับบริการของหน่วยพัฒนาคุณภาพ (แจ้งซ่อม) 6 กันยายน 20176
2625 คำสั่งแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษานิสิตหอพัก 4 กันยายน 201713
2624 คู่มือการเยี่ยมนิสิตหอพัก 4 กันยายน 201717
2623 รายงานการเยี่ยมนิสิตหอพัก 4 กันยายน 201727
2523 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 201757
2522 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณแผ่นดิน 7 มิถุนายน 201722
2521 ใบเสนอราคา 7 มิถุนายน 201746
2409 รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม จัดแถว นำแถวและเบิกแถวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 14 มีนาคม 201714
2392 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ของกองกิจการนิสิต 21 กุมภาพันธ์ 201727
2341 คู่มือเกณฑ์มาตรฐาน-พัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 4 มกราคม 201710
2314 พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่-พ.ศ.2535 16 พฤศจิกายน 20167
2279 ใบเสนอราคา 3 ตุลาคม 201631
2232 เอกสารดาวโหลดใบเสนอซื้อ-จ้าง ใบขอซื้อ-จ้าง /ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบตรวจรับ/ใบเบิก/เงินงบประมาณแผ่นดิน 18 สิงหาคม 201633
2229 เอกสารดาวโหลดใบเสนอซื้อ-จ้าง ใบขอซื้อ-จ้าง /ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบตรวจรับ/ใบเบิก/เงินรายได้ 18 สิงหาคม 201644
2222 แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 11 สิงหาคม 20167
1998 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของงานสวัสดิการและแนะแนว2559 6 ตุลาคม 201536
1964 แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558 21 กรกฎาคม 201529
1925 ขออนุมัติงบประมาณโครงการ/ค่าใช้จ่ายกรณียังไม่ได้ขออนุมัติดำเนินการ 19 พฤษภาคม 201548
1853 แบบรายงานการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา 9 กุมภาพันธ์ 201569
1852 แบบติดตามความคืบหน้าการนำความรู้จากการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา 9 กุมภาพันธ์ 201526
1836 ใบสำคัญรับเงิน 26 มกราคม 2015236
1833 ใบยืมรายได้ 26 มกราคม 2015112
1832 ใบยืมเงินแผ่นดิน 26 มกราคม 201545
1794 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต ปีงบประมาณ 2558 20 มกราคม 201531
1784 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร.pdf 16 มกราคม 201527
1713 แบบแสดงความประสงค์จ้างงานนิสิตทำงานพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 สิงหาคม 201432
1681 แผนการจัดกิจกรรมและงบประมาณโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2558 4 กรกฎาคม 201470
1566 แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 13 กุมภาพันธ์ 201456
1488 ตารางภาระงาน 1 พฤศจิกายน 201380
1474 แบบฟอร์มแผนกิจกรรมนิสิต ปี 58 ส่วนคณะ 8 ตุลาคม 2013105
1467 ระเบียบกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ตุลาคม 201369
1466 แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (สำหรับศิษย์เก่า) 1 ตุลาคม 2013136
1463 แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(สำหรับบุคคลภายนอก) 30 กันยายน 201396
1462 แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (สำหรับบุคลากร) 30 กันยายน 2013106
1441 แบบฟอร์มใบงานของหน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ 17 กันยายน 201369
1434 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ(ตค56-ม_ค57) 11 กันยายน 201351
1391 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน57 14 สิงหาคม 201367
1362 แบบฟอร์มใบกำหนด JD ปีงบประมาณ 2556 8 กรกฎาคม 201394
1360 ตัวอย่างการเขียนใบกำหนดภาระงาน 8 กรกฎาคม 201364
1359 แบบประเมินบุคลากร 8 กรกฎาคม 201356
1358 แบบประเมินหัวหน้างาน 8 กรกฎาคม 201340
1318 ประกาศอัตลักษณ์บุคลากรกองกิจการนิสิต 13 มิถุนายน 2013162
1233 HRD-3-S04 ขออนุมัติลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ (กองกิจ) 2 เมษายน 201341
1232 ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ 2 เมษายน 201353
1142 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต 1 มีนาคม 201340
1046 แบบใบลาแบบต่างๆ 24 ตุลาคม 2012281
967 แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 23 สิงหาคม 2012138
28 แบบฟอร์มการเงิน 1 6 สิงหาคม 2011314
27 แบบฟอร์มการเงิน 2 6 สิงหาคม 2011260
26 แบบฟอร์มเบิกเงินค่าOT 6 สิงหาคม 2011285
25 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินรายได้้/งบประมาณ 6 สิงหาคม 2011261
24 แบบฟอร์มรายงานไปราชการ 6 สิงหาคม 2011254
23 แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงาน 6 สิงหาคม 2011144
21 แบบฟอร์มงานบุคคล 6 สิงหาคม 2011162
20 แบบขอความอนุเคราะห์ยืมพัสดุ 6 สิงหาคม 2011142
19 แบบฟอร์มการยืม-คืนพัสดุ 6 สิงหาคม 2011108
18 ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 6 สิงหาคม 2011147
17 ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 6 สิงหาคม 2011122
16 ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างปกติ 6 สิงหาคม 2011176