Profile image


เอกสารเกี่ยวกับระเบียบ

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2129 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตพิการ พ.ศ.2554 27 พฤษภาคม 201115
2126 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2555 0 016
2125 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2555(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 0 018
2116 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2556 0 011
2113 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 26 กุมภาพันธ์ 201110

เอกสารเกี่ยวกับประกาศ

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2788 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 17 เมษายน 20189
2787 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับสมัครผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 17 เมษายน 20185
2783 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 เมษายน 20185
2782 ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 4 เมษายน 20186
2781 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมอิสระและการต่ออายุชมรมกิจกรรมส่วนกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 เมษายน 20182
2394 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีจ่ายเงิน กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 21 กุมภาพันธ์ 201710
2393 ประกาศมหาวิทยาลัยนรเศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงินและคืนเงินยืมกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย 21 กุมภาพันธ์ 201710
2132 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง งดจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบกลางภาคและก่อนสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2559 3 มกราคม 201620
2124 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 1 สิงหาคม 201614

เอกสารเกี่ยวกับคำสั่ง

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2257 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 กันยายน 201613
2131 คำสั่งกองกิจการนิสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบสัมภาษณ์นิสิตทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ธันวาคม 20169
2128 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับเข้าศึกษาของนิสิตต่างชาติ 9 กุมภาพันธ์ 20154
2115 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 07
2111 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 0 07