Profile image


เอกสารเกี่ยวกับระเบียบ

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2129 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตพิการ พ.ศ.2554 27 พฤษภาคม 201127
2126 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2555 0 024
2125 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2555(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 0 029
2116 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2556 0 025
2113 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 26 กุมภาพันธ์ 201125

เอกสารเกี่ยวกับประกาศ

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3018 ผลการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่น 9/2562 จังหวัดพิษณุโลก 20 มีนาคม 20191
3002 ผลการคักเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 1 มีนาคม 20195
3001 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 1 มีนาคม 201910
2954 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึก การเทียบโอน และการเทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 6 ธันวาคม 20189
2950 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา 29 พฤศจิกายน 20187
2920 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการนำนิสิตออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 3 ตุลาคม 201810
2919 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการนำนิสิตออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 ตุลาคม 20187
2918 ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 3 ตุลาคม 201815
2917 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 2 ตุลาคม 20181
2884 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้ห้ององค์กรกิจกรรมส่วนกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 29 สิงหาคม 201810
2873 อัตราค่าสาธารณูปโภค 2561 14 สิงหาคม 20184
2872 กำหนดราคารจำหน่ายอาหารสำหรับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 14 สิงหาคม 201811
2871 อัตราค่าเช่าและค่าบำรุงการใช้พื้นที่ศูนย์จำหน่ายอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 14 สิงหาคม 20183
2865 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 8 สิงหาคม 201814
2864 บันทึกข้อตกลงการรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 8 สิงหาคม 201817
2831 ประกาศรายชื่อผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 29 มิถุนายน 201813
2823 สัตยาบันของมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการรับน้องและประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 12 มิถุนายน 201829
2819 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 11 มิถุนายน 201857
2788 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 17 เมษายน 201819
2787 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับสมัครผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 17 เมษายน 201818
2783 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 เมษายน 201820
2782 ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 4 เมษายน 201847
2781 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมอิสระและการต่ออายุชมรมกิจกรรมส่วนกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 เมษายน 201813
2394 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีจ่ายเงิน กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 21 กุมภาพันธ์ 201717
2393 ประกาศมหาวิทยาลัยนรเศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงินและคืนเงินยืมกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย 21 กุมภาพันธ์ 201713
2132 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง งดจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบกลางภาคและก่อนสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2559 3 มกราคม 201624
2124 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 1 สิงหาคม 201616

เอกสารเกี่ยวกับคำสั่ง

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3015 คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาสภานิสิต องค์การนิสิต และชมรมกิจกรรมส่วนกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 14 มีนาคม 201916
3014 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 14 มีนาคม 201924
3000 คำสั่ง แต่งตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 28 กุมภาพันธ์ 201915
2827 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณโครงการกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 19 มิถุนายน 201815
2826 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 19 มิถุนายน 201821
2822 คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์การนิสิต สภานิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 11 มิถุนายน 201826
2821 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การ สภานิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 11 มิถุนายน 201831
2820 คำสั่ง แต่งตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 11 มิถุนายน 201835
2257 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 กันยายน 201616
2131 คำสั่งกองกิจการนิสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบสัมภาษณ์นิสิตทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ธันวาคม 201612
2128 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับเข้าศึกษาของนิสิตต่างชาติ 9 กุมภาพันธ์ 20155
2115 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 08
2111 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 0 09