Profile image


เอกสารเกี่ยวกับระเบียบ

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2129 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตพิการ พ.ศ.2554 27 พฤษภาคม 201114
2126 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2555 0 015
2125 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2555(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 0 016
2116 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2556 0 09
2113 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 26 กุมภาพันธ์ 20119

เอกสารเกี่ยวกับประกาศ

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2394 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีจ่ายเงิน กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 21 กุมภาพันธ์ 20177
2393 ประกาศมหาวิทยาลัยนรเศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงินและคืนเงินยืมกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย 21 กุมภาพันธ์ 20177
2132 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง งดจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบกลางภาคและก่อนสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2559 3 มกราคม 201619
2124 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 1 สิงหาคม 201611

เอกสารเกี่ยวกับคำสั่ง

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2257 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 กันยายน 20169
2131 คำสั่งกองกิจการนิสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบสัมภาษณ์นิสิตทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ธันวาคม 20166
2128 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับเข้าศึกษาของนิสิตต่างชาติ 9 กุมภาพันธ์ 20153
2115 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 04
2111 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 0 05