Profile image


เอกสารเกี่ยวกับประกาศ

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3196 ประกาศ เรื่องหยุดการเรียนการสอน 2 ธันวาคม 20197
3137 ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 5 กันยายน 201911
3136 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึก การเทียบโอน และการเทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 5 กันยายน 20195
3135 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 กันยายน 20197
3134 ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 5 กันยายน 20195
3119 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการมอบชุดครุยวิทยฐานะและเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 สิงหาคม 20197
3118 ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกการรับเข้าราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2563 8 สิงหาคม 201915
3081 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 5 กรกฎาคม 20199
3057 ประกาศรายชื่อผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 16 พฤษภาคม 201928
3049 บันทึกข้อตกลงการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 7 พฤษภาคม 201938
3048 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 5 พฤษภาคม 201947
3018 ผลการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่น 9/2562 จังหวัดพิษณุโลก 20 มีนาคม 20193
3002 ผลการคักเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 1 มีนาคม 20196
3001 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 1 มีนาคม 201919
2950 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา 29 พฤศจิกายน 201814
2920 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการนำนิสิตออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 3 ตุลาคม 201818
2919 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการนำนิสิตออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 ตุลาคม 201813
2917 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 2 ตุลาคม 20183
2884 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้ห้ององค์กรกิจกรรมส่วนกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 29 สิงหาคม 201811
2873 อัตราค่าสาธารณูปโภค 2561 14 สิงหาคม 20188
2872 กำหนดราคารจำหน่ายอาหารสำหรับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 14 สิงหาคม 201813
2871 อัตราค่าเช่าและค่าบำรุงการใช้พื้นที่ศูนย์จำหน่ายอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 14 สิงหาคม 20184
2865 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 8 สิงหาคม 201819
2864 บันทึกข้อตกลงการรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 8 สิงหาคม 201820
2831 ประกาศรายชื่อผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 29 มิถุนายน 201815
2823 สัตยาบันของมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการรับน้องและประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 12 มิถุนายน 201834
2819 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 11 มิถุนายน 201859
2788 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 17 เมษายน 201823
2787 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับสมัครผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 17 เมษายน 201824
2781 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมอิสระและการต่ออายุชมรมกิจกรรมส่วนกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 เมษายน 201820
2394 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีจ่ายเงิน กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 21 กุมภาพันธ์ 201721
2393 ประกาศมหาวิทยาลัยนรเศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงินและคืนเงินยืมกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย 21 กุมภาพันธ์ 201719
2132 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 0 026
2124 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 1 สิงหาคม 201638

เอกสารเกี่ยวกับคำสั่ง

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3051 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณโครงการกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 13 พฤษภาคม 201917
3015 คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาสภานิสิต องค์การนิสิต และชมรมกิจกรรมส่วนกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 14 มีนาคม 201939
3014 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 14 มีนาคม 201958
3000 คำสั่ง แต่งตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 28 กุมภาพันธ์ 201938
2827 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณโครงการกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 19 มิถุนายน 201820
2826 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 19 มิถุนายน 201826
2822 คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์การนิสิต สภานิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 11 มิถุนายน 201834
2821 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การ สภานิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 11 มิถุนายน 201838
2820 คำสั่ง แต่งตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 11 มิถุนายน 201841
2257 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 กันยายน 201620
2131 คำสั่งกองกิจการนิสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบสัมภาษณ์นิสิตทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ธันวาคม 201615
2128 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับเข้าศึกษาของนิสิตต่างชาติ 9 กุมภาพันธ์ 20155
2115 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 09
2111 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 0 011