Profile image


เอกสาร/รายงาน/คูมือ/การปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2391 รายงานผลการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 21 กุมภาพันธ์ 20176
2380 รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์รับแจ้งฉุกเฉินนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2559 20 กุมภาพันธ์ 20177
2227 Results of Operations (รายงานผลการดำเนินงาน FSO) 17 สิงหาคม 20164
2214 สรุปบทเรียนการทำงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด anti-drug 2015 8 สิงหาคม 20163
2185 ยุทธศาสตร์และนวัตกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา-สัมนากิจการนิสิต 15 กรกฎาคม 201612
2184 แผนยุทธศาสตร์-๑๐-ปี-ม.นเรศวร 15 กรกฎาคม 201637
2183 Nu-Forum-12July2016 15 กรกฎาคม 20167
2161 รายงานการประเมินผล โครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 10 มิถุนายน 20165
2153 รายงานสรุปทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 28 พฤษภาคม 20165
2152 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานสวัสดิการและแนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 (ต.ค.58-มี.ค.59) 28 พฤษภาคม 20163
2150 ภาระงานสวัสดิการและแนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2559 24 พฤษภาคม 20164
2149 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2558 21 มีนาคม 20164
2141 คูมือการให้บริการนิสิตต่างชาติ 16 พฤษภาคม 20166
2023 ข้อบังคับจรรยาบรรณ 10 พฤศจิกายน 20159
1988 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา-ปีการศึกษา2558 7 กันยายน 201517
1912 คู่มือการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2556 7 พฤษภาคม 201514
1742 คู่มือการให้คำปรึกษาด้านกิจการนิสิต 25 กันยายน 201419
1741 แนวปฏิบัติที่ดี ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับนิสิต (NUSEC) 25 กันยายน 201429
1739 แนวปฏิบัติที่ดี NUSEC 25 กันยายน 201422
1736 รายงานประเมินผลโครงการอบรมภาษาอ้งกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองก_จการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2557 23 กันยายน 20146
1735 รายงานสรุปประเมินคุณภาพการให้บริการ กองกิจการนิสิต ม.นเรวร ประจำปีงบประมาณ 2557 23 กันยายน 201411

วิจัยสถาบัน

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
1277 ทดสอบระบบวิจัยสถาบัน 30 เมษายน 201324

KM

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
1549 ประชุมวิชาการเรื่อง การแนะแนวกับปรากฏการทางสังคม (Guidance and Social Phenomenon) 27 มกราคม 20148
1548 ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 27 มกราคม 201413
1547 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 27 มกราคม 201417
1486 แนวปฏิบัติศูนย์ฉุกเฉินนิสิต 24 ตุลาคม 201324
1485 โครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่ายกิจการนิสิต 22 ตุลาคม 201325
1484 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารด้วยการจัดเก็บและทำลาย 22 ตุลาคม 201312
1483 สัมมนาเวทีชุมชนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเอดส์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและลดการติดเชื้อราใหม่ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 22 ตุลาคม 201310
1482 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 22 ตุลาคม 201311
1478 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 14 ตุลาคม 201315
1369 รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 17 กรกฎาคม 201317
1301 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทางวินัยนิสิต 23 พฤษภาคม 201331