Profile image


เอกสาร/รายงาน/คูมือ/การปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2786 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 11 เมษายน 201820
2391 รายงานผลการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 21 กุมภาพันธ์ 201716
2380 รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์รับแจ้งฉุกเฉินนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2559 20 กุมภาพันธ์ 20178
2227 Results of Operations (รายงานผลการดำเนินงาน FSO) 17 สิงหาคม 20165
2214 สรุปบทเรียนการทำงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด anti-drug 2015 8 สิงหาคม 20165
2185 ยุทธศาสตร์และนวัตกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา-สัมนากิจการนิสิต 15 กรกฎาคม 201618
2184 แผนยุทธศาสตร์-๑๐-ปี-ม.นเรศวร 15 กรกฎาคม 201640
2183 Nu-Forum-12July2016 15 กรกฎาคม 20169
2161 รายงานการประเมินผล โครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 10 มิถุนายน 20168
2153 รายงานสรุปทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 28 พฤษภาคม 20169
2152 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานสวัสดิการและแนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 (ต.ค.58-มี.ค.59) 28 พฤษภาคม 20166
2150 ภาระงานสวัสดิการและแนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2559 24 พฤษภาคม 20165
2149 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2558 21 มีนาคม 20164
2141 คูมือการให้บริการนิสิตต่างชาติ 16 พฤษภาคม 20167
2023 ข้อบังคับจรรยาบรรณ 10 พฤศจิกายน 20159
1988 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา-ปีการศึกษา2558 7 กันยายน 201518
1912 คู่มือการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2556 7 พฤษภาคม 201515
1742 คู่มือการให้คำปรึกษาด้านกิจการนิสิต 25 กันยายน 201423
1741 แนวปฏิบัติที่ดี ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับนิสิต (NUSEC) 25 กันยายน 201432
1739 แนวปฏิบัติที่ดี NUSEC 25 กันยายน 201425
1736 รายงานประเมินผลโครงการอบรมภาษาอ้งกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองก_จการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2557 23 กันยายน 20147
1735 รายงานสรุปประเมินคุณภาพการให้บริการ กองกิจการนิสิต ม.นเรวร ประจำปีงบประมาณ 2557 23 กันยายน 201412

วิจัยสถาบัน

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
1277 ทดสอบระบบวิจัยสถาบัน 30 เมษายน 201324

KM

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
1549 ประชุมวิชาการเรื่อง การแนะแนวกับปรากฏการทางสังคม (Guidance and Social Phenomenon) 27 มกราคม 201410
1548 ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 27 มกราคม 201416
1547 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 27 มกราคม 201422
1486 แนวปฏิบัติศูนย์ฉุกเฉินนิสิต 24 ตุลาคม 201326
1485 โครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่ายกิจการนิสิต 22 ตุลาคม 201331
1484 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารด้วยการจัดเก็บและทำลาย 22 ตุลาคม 201317
1483 สัมมนาเวทีชุมชนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเอดส์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและลดการติดเชื้อราใหม่ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 22 ตุลาคม 201310
1482 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 22 ตุลาคม 201313
1478 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 14 ตุลาคม 201318
1369 รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 17 กรกฎาคม 201323
1301 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทางวินัยนิสิต 23 พฤษภาคม 201334