Profile image


หลักเกณฑ์การขอเลื่อนตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุน (เงินแผ่นดิน)

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2390 หลักเกณฑ์ชำนาญการ 20 กุมภาพันธ์ 2017189
2389 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง 20 กุมภาพันธ์ 201776
2388 แบบประเมินค่างาน 20 กุมภาพันธ์ 201746
2387 นักวิเทศสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2017111
2386 นักวิชาการศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2017129
2385 นักวิชาการละครและดนตรี 20 กุมภาพันธ์ 201748
2384 นักวิชาการพัสดุ 20 กุมภาพันธ์ 20179
2383 นักวิชาการเงินและบัญชี 20 กุมภาพันธ์ 20172
2382 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 20 กุมภาพันธ์ 201717
2381 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20 กุมภาพันธ์ 201724
2378 test 16 กุมภาพันธ์ 20176