Profile image

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2560

ร่วมประชุมหารือเตรียมงานจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันพุธพิษณุโลก ครั้งที่ 1

โครงการมอนอโอเวอร์ฮีท Mornor Over Heat

กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 24 อโศกเกมส์

[ประมวลภาพ] โครงการ Power Cheer 2017

โครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับแกนนำนิสิต (จิตอาสาพี่เลี้ยงก้านกล้วย)

การประชุมการดำเนินงานตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป ต้อนรับนิสิตใหม่ ม.นเรศวร

โครงการเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา2560 และพิธีมอบเกียรติบัตร

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ลงพื้นที่ประสานงานการจัดตั้งชมรมนิสิตเก่า มน.

การประชุมคณะกรรมการดูแลและพัฒนานิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 1

ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปีที่ 3

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2

การประชุมพิจารณาจัดส่งทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

ชื่นชม เด็กดีมีความสามารถ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีเปิด NU CANTEEN ศูนย์อาหารแห่งใหม่

ม.นเรศวร ร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2559

ส่งตัวแทนมหาวิทยาลัยประขุม จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ประชุมคณะกรรมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพนิสิต มน.

กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เตรียมความพร้อม ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน

จัดกิจกรรมจิตอาสาธนาคารความสุข "ย้อมเพื่อพ่อ"

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2558

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิตสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2

โครงการอบรมป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ศาลและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เขตภาคเหนือ

ประชุมการดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2555-57

โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว – ไทย ครั้งที่ 12

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา

ผู้บริหาร นิสิตร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โครงการจิตอาสาหลังคาเขียว

จัดกิจกรรมนิสิตจิตอาสา Big Cleaning Day หลังงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”