Profile image


ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2562

ปิดระบบการลงคะแนนเลือกตั้งผู้นำนิสิต

ประชุมการประเมินและคัดเลือกตัวแทนนิสิตมน.เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมพิจารณากลั่นกรองศิษย์เก่าผู้ได้รับการเสนอชื่อสมควรให้เข้าทูลเกล้าฯ

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2561

ให้การต้อนรับ ม.ทักษิณ เข้าศึกษาดูงานด้านหอพักนิสิต

NU INTERNATIONAL MEET AND GREET DECEMBER 25,2018

นิสิตม.นเรศวร ได้เป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 9 ประจำปี 2562 ระดับภาคเหนือ

โครงการเครือข่ายสหพันธ์สานสัมพันธ์พี่น้องจังหวัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา

Merry Christmas

ประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

โครงการเสริมสร้างบัณฑิตอุดมคติไทย

จับสลากหมายเลขผู้นำนิสิต

โครงการฝึกทักษะอาชีพอิสระ เพื่อสร้างคุณค่าในตัวเอง

กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร

'สืบสานศิลป์ถิ่นนเรศวร'

โครงการ ร้อยไหมสายใยสู่น้อง

โครงการ ร้อยไหมสายใยสู่น้อง

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกองทุนบริหารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการปลูกไผ่ใช้สอย

โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย

โครงการศิษย์เก่าสัญจร

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2560

การประชุมการประชุมสมัชชาสตรี คณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมการประเมินและคัดเลือกตัวแทนนิสิต มน.เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

นำเข้ารับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร

การสัมมนาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

International Students New Year Party 2018

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมสัมมนาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรกิจกรรมส่วนกลาง

ผู้แทน มน. เข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนางานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศิษย์เก่า

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง”

รองอธิการบดี มน. ให้โอวาทแก่นิสิตทุนการศึกษาทุนพระราชทานฯ

การตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ระดับกองหรือเทียบเท่า

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

สัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตผู้รับทุนการศึกษา “ปตท.สผ.ประจำปีการศึกษา 2560”

การสัมมนาพัฒนาเครือข่ายต้นแบบสถาบันอุดมศึกษา จากสถานศึกษาปลอดเหล้า

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “เครือเจริญโภคภัณฑ์”

โครงการผู้นำนิสิตพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2559

ส่งตัวแทนมหาวิทยาลัยประขุม จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ประชุมคณะกรรมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพนิสิต มน.

กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เตรียมความพร้อม ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน

จัดกิจกรรมจิตอาสาธนาคารความสุข "ย้อมเพื่อพ่อ"

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2558

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิตสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2

โครงการอบรมป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ศาลและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เขตภาคเหนือ

ประชุมการดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2555-57

โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว – ไทย ครั้งที่ 12

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา

ผู้บริหาร นิสิตร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โครงการจิตอาสาหลังคาเขียว

จัดกิจกรรมนิสิตจิตอาสา Big Cleaning Day หลังงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”