Profile image


ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2561

อธิการบดี ให้โอวาทกับนักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการ 20 just say no NU FUN RUN Stop drink

การบรรยายให้ความรู้เรื่องของการผ่อนผันการตรวจเลือกการเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ

สัมมนาสภาห้าเทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12

ประชุมเตรียมงานเเละสำรวจพื้นที่โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 21

ปีใหม่กองกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิตให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานัครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2560

การประชุมการประชุมสมัชชาสตรี คณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมการประเมินและคัดเลือกตัวแทนนิสิต มน.เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

นำเข้ารับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร

การสัมมนาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

International Students New Year Party 2018

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมสัมมนาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรกิจกรรมส่วนกลาง

ผู้แทน มน. เข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนางานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศิษย์เก่า

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง”

รองอธิการบดี มน. ให้โอวาทแก่นิสิตทุนการศึกษาทุนพระราชทานฯ

การตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ระดับกองหรือเทียบเท่า

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

สัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตผู้รับทุนการศึกษา “ปตท.สผ.ประจำปีการศึกษา 2560”

การสัมมนาพัฒนาเครือข่ายต้นแบบสถาบันอุดมศึกษา จากสถานศึกษาปลอดเหล้า

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “เครือเจริญโภคภัณฑ์”

โครงการผู้นำนิสิตพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2559

ส่งตัวแทนมหาวิทยาลัยประขุม จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ประชุมคณะกรรมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพนิสิต มน.

กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เตรียมความพร้อม ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน

จัดกิจกรรมจิตอาสาธนาคารความสุข "ย้อมเพื่อพ่อ"

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2558

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิตสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2

โครงการอบรมป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ศาลและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เขตภาคเหนือ

ประชุมการดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2555-57

โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว – ไทย ครั้งที่ 12

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา

ผู้บริหาร นิสิตร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โครงการจิตอาสาหลังคาเขียว

จัดกิจกรรมนิสิตจิตอาสา Big Cleaning Day หลังงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”