Profile image


ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2562

การประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง

โครงการอบรมและสัมมนาผู้นำนิสิตระดับสูงประจำปีการศึกษา 2562

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2

กองกิจการนิสิต เข้ารับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคการศึกษา 2562

โครงการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตรวจและกวดขันการสวมใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

สัมมนาที่ปรึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยนเรศวร

มน. จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้นำนิสิต พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมบำบัดสุขภาพจิตใจตนเอง และเรียนรู่ช่วยเหลือนิสิตภาวะซึมเศร้า

ตรวจและกวดขันการสวมใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลยุวสตรีดีเด่น

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เดินรณรงค์เผยแพร่การเลือกตั้ง 2562

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2561

ให้การต้อนรับ ม.ทักษิณ เข้าศึกษาดูงานด้านหอพักนิสิต

NU INTERNATIONAL MEET AND GREET DECEMBER 25,2018

นิสิตม.นเรศวร ได้เป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 9 ประจำปี 2562 ระดับภาคเหนือ

โครงการเครือข่ายสหพันธ์สานสัมพันธ์พี่น้องจังหวัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา

Merry Christmas

ประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

โครงการเสริมสร้างบัณฑิตอุดมคติไทย

จับสลากหมายเลขผู้นำนิสิต

โครงการฝึกทักษะอาชีพอิสระ เพื่อสร้างคุณค่าในตัวเอง

กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร

'สืบสานศิลป์ถิ่นนเรศวร'

โครงการ ร้อยไหมสายใยสู่น้อง

โครงการ ร้อยไหมสายใยสู่น้อง

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกองทุนบริหารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการปลูกไผ่ใช้สอย

โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย

โครงการศิษย์เก่าสัญจร

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2560

การประชุมการประชุมสมัชชาสตรี คณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมการประเมินและคัดเลือกตัวแทนนิสิต มน.เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

นำเข้ารับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร

การสัมมนาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

International Students New Year Party 2018

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมสัมมนาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรกิจกรรมส่วนกลาง

ผู้แทน มน. เข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนางานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศิษย์เก่า

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง”

รองอธิการบดี มน. ให้โอวาทแก่นิสิตทุนการศึกษาทุนพระราชทานฯ

การตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ระดับกองหรือเทียบเท่า

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

สัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตผู้รับทุนการศึกษา “ปตท.สผ.ประจำปีการศึกษา 2560”

การสัมมนาพัฒนาเครือข่ายต้นแบบสถาบันอุดมศึกษา จากสถานศึกษาปลอดเหล้า

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “เครือเจริญโภคภัณฑ์”

โครงการผู้นำนิสิตพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2559

ส่งตัวแทนมหาวิทยาลัยประขุม จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ประชุมคณะกรรมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพนิสิต มน.

กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เตรียมความพร้อม ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน

จัดกิจกรรมจิตอาสาธนาคารความสุข "ย้อมเพื่อพ่อ"

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2558

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิตสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2

โครงการอบรมป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ศาลและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เขตภาคเหนือ

ประชุมการดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพข่าวกิจกรรมประจำปี 2555-57

โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว – ไทย ครั้งที่ 12

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา

ผู้บริหาร นิสิตร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โครงการจิตอาสาหลังคาเขียว

จัดกิจกรรมนิสิตจิตอาสา Big Cleaning Day หลังงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”