Profile image


รับโล่ เกียรติบัตร และเข็มเกียรติคุณ รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี2561

ขอแสดงความยินดีกับนายชินภัทร หนูสงค์ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้ารับโล่ เกียรติบัตร และเข็มเกียรติคุณ รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 จาก พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร