Profile image


รับพระราชทานรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 นางสาวปรียา พรมแตง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และนางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง (นิสิตพิการ) นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับนิสิตรางวัลพระราชทานทั้งสองคน ซึ่งมีผลงานปรากฏเป็นเชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับจากคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตรางวัลพระราชทานฯ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูและเป็นต้นแบบนิสิตต่อไป