Profile image


คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครงาน 129 อัตรา

คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความประสงค์รับสมัครงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 46 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
1. พยาบาล 30 อัตรา
2. นักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา
3. นักรังสีการแพทย์ 6 อัตรา
4. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
5. เภสัชกร 1 อัตรา
6. นักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา
7. วิศวกร 1 อัตรา

พนักงานราชการ 43 อัตรา
วุฒิ ปวส อัตราเงินเดือน 10450 บาท
1. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 1 อัตรา
2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา

ระดับมัธยมปลาย อัตราเงินเดือน 9000 บาท
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 อัตรา
2.ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 3 อัตรา
3. พนักงานห้องปฏิบัติงาน 1 อัตรา
4. พนักงานเปล 2 อัตรา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9000 บาท
1. พนักงานแม่บ้าน 4 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2555
สนใจสมัครที่ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 
อาคารสิรินธร 055 965592 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก