Profile image


สิทธิและสวัสดิการของบุคลากร

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
2621 ระเบียบสวัสดิการสงเคราะห์ 28 สิงหาคม 201722
2620 สวัสดิการเงินกู้สามัญ 28 สิงหาคม 201712
2618 คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 28 สิงหาคม 20175
2494 คู่มือผู้ประกันตน 30 พฤษภาคม 201713
2493 สิทธิต่างๆ ที่ควรรู้จากสำนักงานประกันสังคม 10 30 พฤษภาคม 20178
2492 สิทธิต่างๆ ที่ควรรู้จากสำนักงานประกันสังคม 09 30 พฤษภาคม 20173
2491 สิทธิต่างๆ ที่ควรรู้จากสำนักงานประกันสังคม 08 30 พฤษภาคม 20173
2490 สิทธิต่างๆ ที่ควรรู้จากสำนักงานประกันสังคม 07 30 พฤษภาคม 20174
2489 สิทธิต่างๆ ที่ควรรู้จากสำนักงานประกันสังคม 06 30 พฤษภาคม 20172
2488 สิทธิต่างๆ ที่ควรรู้จากสำนักงานประกันสังคม 05 30 พฤษภาคม 20173
2487 สิทธิต่างๆ ที่ควรรู้จากสำนักงานประกันสังคม 04 30 พฤษภาคม 20170
2486 สิทธิต่างๆ ที่ควรรู้จากสำนักงานประกันสังคม 03 30 พฤษภาคม 20171
2485 สิทธิต่างๆ ที่ควรรู้จากสำนักงานประกันสังคม 02 30 พฤษภาคม 20174
2484 สิทธิต่างๆ ที่ควรรู้จากสำนักงานประกันสังคม 01 30 พฤษภาคม 20173