ด้านแนะแนวและให้คำปรึกษา 0-5596-1211
- บริการให้ให้คำปรึกษานิสิต  เรื่องเรียน ส่วนตัว ความรัก และเรื่องอื่น ๆ รายบุคคล รายกลุ่ม
- บริการจัดหางานพิเศษระหว่างเรียน และประชาสัมพันธ์ข่าวการรับ
สมัครงานบริการห้องสมุดอาชีพ  ทดสอบความถนัดทางอาชีพ
- บริการฝึกทักษะอาชีพอิสระเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพแนะนำ
การสมัคร สัมภาษณ์ เขียนจดหมายสมัครงาน ภาษาไทย/อังกฤษ   การพัฒนาบุคลิกภาพ
- สร้างเครือข่ายแกนนำนิสิต เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นและให้ข้อมูลการ
ขอรับคำปรึกษาของเพื่อนนิสิต
ผู้รับผิดชอบ
นางขวัญทิวา          โฉมแดง           นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
นางประภาพิมล      คำสายพรม        นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นางสาวนนธยา       โตสวัสดิ์           นักวิชาการศึกษา