Profile image


บริการ และคูมือ

หัวข้อ

หนังสือแจ้งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตและผู้รับบริการ
ระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
คู่มือนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืม(กยศ.)
คู่มือวินัยนิสิต ฉบับการ์ตูน
คู่มือวินัยยนิสิต สองภาษา NU STUDENT DISCIPLINE
Activity Transcript
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิตมน.
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนิสิต
ศูนย์ประสานงานหอพักเอกชน
บริการนักศึกษาวิชาทหารและคัดเลือกพลฯ
คู่มือวินัยนิสิตสำหรับบุคลากร
กลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
หนังสือน่าอ่านจากห้องสมุดอาชีพ ศูนย์แนะแนวฯ
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบประเมินและแสดงผลงาน บุคลากรกองกิจการนิสิต
Foreign Student Office
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มน.
ระบบรายงานการประชุม
เอกสารใบลาเรียนเพื่อเข้ารับการฝึกภาคสนาม นศทงชั้นปีที่ 4,5 ประจำปีการศึกษา 2557