รับสมัครงาน บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ประกาศข่าว 11 กันยายน 2556 ผู้ประกาศข่าว student จำนวนผู้อ่าน 1456 คน
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง "ผู้จัดการเงินทุนบุคคล" จำนวนมาก ประจำสาขาที่ จ.นครสวรรค์ 

และรับพนักงานประจำสาขา จ.เชียงราย จ.พิษณุโลก

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/โ่ท  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน

2. เป็นนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ธุรกิจหลักทรัพย์ 1-3 ปี

3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับพอใช้

ส่งประวัติสมัครงานที่

ks.hr@kasikornsecurities.com
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1, 3 และ 19 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-696-0096
กลับหน้าเดิม