ชวนนิสิต update ข้อมูลระเบียนประวัติและข้อมูลการพักอาศัย ในทุกภาคเรียนของการศึกษา
วันที่ประกาศข่าว 11 มิถุนายน 2555 ผู้ประกาศข่าว student จำนวนผู้อ่าน 238 คน

ชวนนิสิต update ข้อมูลระเบียนประวัติและข้อมูลการพักอาศัย ในทุกภาคเรียนของการศึกษา
เพื่อมหาวิทยาลัยสามารถดูแลความเป็นอยู่ของนิสิตใกล้ชิด  และสามารถติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที  

จึงขอเชิญชวนให้นิสิต update ข้อมูลดังกล่าว (โดยเฉพาะเรื่องการพักอาศัย และเบอร์โทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)

วิธีการ update ข้อมูลที่พักอาศัย

1. เปิดหน้า http://www.reg.nu.ac.th/

2. log in

3.เลือก ระเบียนประวัติ

4. เลือก บันทึกข้อมูลที่พักอาศัย

5. เลือก ภาคเรียน ปีการศึกษา แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชื่อหอ ห้อง ที่ตั้ง

 

กลับหน้าเดิม