องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับสมัครเจ้าหน้าที่ 24 อัตรา 11 - 25 ก.ค. 2555
วันที่ประกาศข่าว 10 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 1070 คน

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่


ด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายและแผนการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประสานหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเกิดความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานส่วนกลางและพื้นที่พิเศษ จำนวน ๒๔ อัตรา ดังนี้
  • ๑. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
  • ๒. หัวหน้างานติดตามและประเมินผล จำนวน ๑ อัตรา
  • ๓. หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
  • ๔. เจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  • ๕. เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ จำนวน ๑๘ อัตรา
  • ๖. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน ๑ อัตรา
  • ๗. เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน ๑ อัตรา


การยื่นใบสมัคร

การยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครให้ยื่นด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมายื่นเอกสารด้วยตนเองได้ ให้มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแทน โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ได้ที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙
http://www.เปิดสอบงานราชการ.com/2012/07/24-11-25-2555.html
กลับหน้าเดิม