SA Post 0 comments on การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิต ทุกคณะเข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ทางรองอํธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถือโอกาสวันขึ้นปีใหม่ มอบของที่ระลึกให้ตัวแทนกิจการนิสิตคณะ นอกจากนี้ตัวแทนกองกิจการนิสิต และกองศิษย์เก่าสัมพันธ์ ก็ได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการทุกท่าน ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-29-2-58

DSC_0101

Continue Reading “การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2”

SA Post 0 comments on โครงการอบรมป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา

โครงการอบรมป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.เป็นประธานเปิดการอบรมป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา จากสถาบันอุดมศึกษา และพยาบาลวิชาชีพ เข้ารับฟังการอบรม โดยมีทีมงานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยผศ.นายแพทย์อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา บรรยายในหัวข้อ การระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากการกีฬา, ดร.ไชยยงค์  จารเกตุ บรรยายในหัวข้อ การเตรียมร่างกายก่อนและหลังการแข่งขันกีฬา, นายแพทย์พิรุณ ตั้งศรีพงษ์ บรรยายในหัวข้อ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น,  นายแพทย์ปิยะ อัศวบุญญาเลข บรรยายในหัวข้อ การเจ็บบริเวณมือและข้อมือ และนายแพทย์ภูรินทร์ สรวงยานนท์ ได้บรรยายหัวข้อการบาดเจ็บข้อเท้า ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามข่าวภาพได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-29-1-58

DSC_0054

Continue Reading “โครงการอบรมป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา”

SA Post 0 comments on รับการสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

รับการสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างานกองกิจการนิสิต และบุคลากร กองกิจการนิสิต ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย จำนวน 6 ป้าย จากผู้จัดการศูนย์บริการ นายชาติชาย อมาตยกุล ผู้แทนของบริษัทนิธิภัทร์ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด เพื่อใช้ในการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0019_copy

Continue Reading “รับการสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย”

SA Post 0 comments on พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ศาลและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ศาลและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต พร้อมด้วยผศ.วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนางสาวรุ่งระวี โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้ลงนาม และ นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โดย ศาลและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
ติดตามข่าวภาพได้ที่

http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-22-2-58

1
Continue Reading “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ศาลและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก”

SA Post 0 comments on ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เขตภาคเหนือ

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เขตภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เขตภาคเหนือ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยนเรศวรมีข้อตกลงร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยภาคเหนือ ซึ่งได้แบ่งเขตพื้นที่ดำเนินงานดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบเขตภาคเหนือตอนบน 35 สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งความรับผิดชอบเป็นภาคเหนือตอนล่าง 29 สถาบัน การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการปรึกษา และหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ทั้ง 29 สถาบัน ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามข่าวภาพได้ที่

http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-22-1-58

DSC_0412

 

Continue Reading “ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เขตภาคเหนือ”

SA Post 0 comments on ประชุมการดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุมการดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิตแต่ละคณะ เข้าร่วมระดมความคิด เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกองกิจการินิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพข่าวได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-22-58

DSC_0371

 

Continue Reading “ประชุมการดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร”

SA Post 0 comments on ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอสร้างจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอสร้างจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพร้อมรศ.นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอสร้างจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ (ครั้งที่ 1 ) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้ปรึกษา หาแนวทางกาดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามภาพข่าวได้ที่

http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-21-1-58

DSC_0347

Continue Reading “ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอสร้างจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ”

SA Post 0 comments on กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมเก็บขยะหลังวันรับปริญญา)

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมเก็บขยะหลังวันรับปริญญา)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมให้กับนิสิตจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยน์ จำนวน 500 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมเก็บขยะหลังวันรับปริญญารอบมหาวิทยาลัยนเรศวร) และร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ จิตอาสา จิตพระโพธิสัตว์ โดยวิทยาการจิตอาสาอาสุโส กรรมการมูลนิธิพุทธฉือจี้ ใต้หวัน โดย Mr.James Wu Tian Fu ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนิสิตจิตอาสา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพข่าวได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-21-58

_DSC0548

Continue Reading “กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมเก็บขยะหลังวันรับปริญญา)”

SA Post 0 comments on พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฝ่ายฝึกซ้อมกลาง)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฝ่ายฝึกซ้อมกลาง)

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ได้จัดตั้งแต่วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2558 โดยมีการเข้าฝึกซ้อม 2 วัน และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ในการนี้ ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกลาง ได้ชี้แจงขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และทำการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทั้งสองวันโดย แบ่งเป็นซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-18-20-58/

 

_DSC0061

Continue Reading “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฝ่ายฝึกซ้อมกลาง)”

SA Post 0 comments on พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 กองกิจการนิสิต ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-14-58

DSC_0151

Continue Reading “พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558”

SA Post 0 comments on การประชุมประเมินพิจารณาและคัดเลือกนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมประเมินพิจารณาและคัดเลือกนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการประชุมประเมินพิจารณาและคัดเลือกนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามภาพข่าวกิจกรรมได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-9-58

DSC_0041

Continue Reading “การประชุมประเมินพิจารณาและคัดเลือกนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร”

SA Post 0 comments on ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา โดยมีตัวแทนของมหาวิทยาลัย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธํ พร้อมด้วย บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-5-58

_MG_8991
Continue Reading “ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา”

SA Post 0 comments on “โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558”

“โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558”

มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มน. พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นนตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ร่วมกับประมงจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้และปล่อยปลา  เฉลิมพระเกียรติ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558” ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558” ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะบึงจาน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมจัดให้มีการปลูกต้นไม้และปล่อยปลา

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-4-58

IMG_1238

 

Continue Reading ““โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558””

SA Post 0 comments on กองกิจการนิสิต เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับกองหรือเทียบเท่า

กองกิจการนิสิต เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับกองหรือเทียบเท่า

กองกิจการนิสิต เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับกองหรือเทียบเท่า ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมโดยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างานกิจกรรม หัวหน้างานสวัสดิการและแนะแนว และบุคลากรกองกิจการนิสิต นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพต่อคณะกรรมการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-1-2-58

11

Continue Reading “กองกิจการนิสิต เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับกองหรือเทียบเท่า”