SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

เยี่ยมนิสิตทุนบริดจสโตน มหาวิทยาลัยนเรศวร

กุมภาพันธ์ 19th, 2016

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต ของคณะต่าง ๆ ได้ให้เกียรติต้อนรับ คุณวิชิต นิติธรรมวุฒิ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร ผู้แทนจากบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้มอบทุนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ได้เข้าเยี่ยมนิสิตทุนไทยบริดจสโตน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ผู้แทนจากบริษัท ฯ ได้พบปะพูดคุยกับนิสิตที่ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากบริษัท ฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการและสร้าง เสริมกำลังใจให้กับนิสิตทุน ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามข่าวได้ที่ www.sa.nu.ac.th และApplication Naresuan University บน smartphone  สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

DSC_0048

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4

กุมภาพันธ์ 18th, 2016

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ I ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง)  ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักราชเลขาธิการ นำโดย  นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร    ผู้ช่วยราชเลขาธิการ และ น.ส.เพ็ญศรี เสมเสริมสุข ผู้อำนวยการกองข่าว ได้จัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 เป็นโครงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริให้กับเยาวชนผ่านการลงมือทำ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคมและสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประโยชน์สุขที่ประชาชนได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่สาธารณชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 4 – 29 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง
ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่
http://www.ohm.go.th/jitarsa/

DSC_0725

ประชุมพิจารณาหารือ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

กุมภาพันธ์ 12th, 2016

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วม ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามข่าวได้ที่ www.sa.nu.ac.th
และApplication Naresuan University บน smartphone สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

6

กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำในศตวรรษที่ 21

กุมภาพันธ์ 11th, 2016

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. รวมถึงอาจารย์ และนิสิต จากสถาบันเครือข่ายจำนวน 29 สถาบัน ที่มาเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายบัณฑิต อุดมคติไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง ในกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำในศตวรรษที่ 21 โดยจัดขึ้นในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2559 ในลักษณะกิจกรรมจะเป็นบรรยาย และฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ อาจารย์ลลิตา จิตต์การุณ บรรยายในหัวข้อ “ทักษะภาษากับการพัฒนาตนสู่สากล” ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ บรรยายในหัวข้อ “ผู้นำ กับความสำคัญในศตวรรษที่ 21″ คุณพรธิดา บุญยะโรจน์ บรรยายในหัวข้อ “จิตสาธารณะ บัณฑิตไทย คิด..ทำ..ต่อยอด..ยังยืน” และนายอนวัช มีเคลือบ บรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “นำเสนออย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจ ผู้ใหญ่ปรมมือ” ส่วนกิจกรรมอื่นๆ อย่างเช่น Walk Rally + Sight Seeing และการถอดบทเรียน ก็จะรวมอยู่ในกิจกรรมทั้งหมด ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

DSC_0231

ชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด

กุมภาพันธ์ 9th, 2016

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 ชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด ปี 2558 โดยมี นางสมพิศ ทองสุก ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต และนางธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรม กองกิจการนิสิต มาร่วมเปิดงานและให้โอวาทกับนิสิตแกนนำชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเป็นกิจกรรมที่ร่วมกัน วางแผนและจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้นิสิต ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นพลังของแผ่นดิน ขจัดยาเสพติดให้หมดไป โดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นิสิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร “สร้างความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยใช้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นแรงขับเคลื่อน

ติดตามภาพข่าวได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo59/02-6-7-59

1

กลุ่มนิสิตจิตอาสาวันเสาร์ ช่วยกันเก็บขยะบริเวณหอสมุด อาคารqs จนถึง รพ.มน. และพื้นที่จอดรถ

กุมภาพันธ์ 9th, 2016

เมื่อวันเสาร์ ที่ 6กพ59 กลุ่มนิสิตจิตอาสาวันเสาร์ ช่วยกันเก็บขยะบริเวณหอสมุด อาคารqs จนถึง รพ.มน. และพื้นที่จอดรถ โดยนิสิตเหล่านี้ พร้อมชวนเพื่อนอีก30คน รวมตัวกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทุกเช้าวันเสาร์ ซึ่งครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่ 5 โดยนิสิตใช้จักรยานเป็นพาหนะ และหมุนเวียนเก็บขยะ ทำความสะอาดมหาวิทยาลัยทั่วทุกบริเวณ ติดตาม ได้ที่ เฟสบุ๊ค เครือข่ายจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามรายละเอียดภาพข่าวได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo59/02-6-59/

25

มน.จัดเชิงปฎิบัติการถ่ายทำคลิปวิดิโอ Studeo Camp

กุมภาพันธ์ 9th, 2016

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำคลิปวิดีโอ (Studio Camp) ห้องเรียนเด็กสร้างเรื่อง หัวข้อ “คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ หนุนนำคุณธรรม 12 ประการ” ณ สวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นวิทยากรในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ เป็นการรับฟังการบรรยายดังนี้ 1. “เปิดโลกเด็กสร้างเรื่อง” และ “สร้างพล็อตเรื่องให้ดี …ต้องมีอะไรบ้าง 2. การเขียน Storyboard สิ่งสำคัญของคนสร้างเรื่อง 3.Shooting Scrip ขั้นตอนที่คนสร้างเรื่องไม่ควรมองข้าม และฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ประเทศชาติเข้มแข็งด้วยคุณธรรม 12 ประการ” โดย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นเป็นการทำ Workshop ถ่ายทำคลิปวิดีโอตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายพร้อมกับนำเสนอผลงานในแต่ละกลุ่ม โดยมีอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการ ฯ อาทิ ดร.ดนัย เรียบสกุล ดร.รัฐพล ไชยรัตน์ อาจารย์กฤษณะ นาคประสงค์ และอาจารย์นัทฐิรา คูณค้ำ เป็นผู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
ติดตามข่าวภาพทั่้งหมดได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo59/02-5-7-59/
_MG_4872

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต