SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับ สนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

พฤษภาคม 17th, 2016

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป็กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธํ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับ สนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
ติดตามข่าวได้ที่ www.sa.nu.ac.th
และApplication Naresuan University บน smartphone สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

20160515_090938

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต