SA Post 0 comments on นิสิต มอนอ สู่เวทีระดับประเทศ “เวทีเสวนาแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาฯ”

นิสิต มอนอ สู่เวทีระดับประเทศ “เวทีเสวนาแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาฯ”

นายวรพล นันสุ นิสิต ป.โท ม.นเรศวร นิสิตทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง ชีวิตและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย : เป้าหมายและควาามสำเร็จบทเรียนจากพี่สอนน้อง ในงานสัมมนาโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560

18698540_1741290799214733_3334187472426152951_n

Continue Reading “นิสิต มอนอ สู่เวทีระดับประเทศ “เวทีเสวนาแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาฯ””

SA Post 0 comments on เติมไฟให้ผู้นำนิสิต มอนอ เปิดประตูสู่โลกกว้าง สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน “โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2560”

เติมไฟให้ผู้นำนิสิต มอนอ เปิดประตูสู่โลกกว้าง สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน “โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2560”

กองกิจการนิสิต ม.นเรศวร จัดโครงการ “อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2560” ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 โดยการนำผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งจากองค์กรส่วนกลาง ชมรมต่างๆ สโมสรนิสิตคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำนิสิตระหว่างสถาบัน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

8

Continue Reading “เติมไฟให้ผู้นำนิสิต มอนอ เปิดประตูสู่โลกกว้าง สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน “โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2560””

SA Post, ไม่มีหมวดหมู่ 0 comments on “กล้าคิด พิชิตแรงบันดาลใจ” กิจกรรมดีๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต มน.

“กล้าคิด พิชิตแรงบันดาลใจ” กิจกรรมดีๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต มน.

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร 10 ปี ที่เน้นความสำคัญกับการพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพทัดเทียมสากล มีทักษะของผู้นำ สุขภาพดี มีความเข้าใจและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นพลโลกที่ดี และมีจิตสาธารณะนั้น หน่วยส่งเสริมกิจกรรม กองกิจการนิสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนให้มีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตผ่านการสร้างสรรค์ชุดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพนิสิต ประกอบไปด้วย กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำ กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงระบบและคิดสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ ช่วงที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงระบบและการคิดสร้างสรรค์ : “กล้าคิด พิชิตแรงบันดาลใจ” ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิตได้พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองในทักษะต่างๆ อีกทั้งสามารถเป็นชั่วโมงในระบบทรานสคริปกิจกรรม ประกอบการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

IMG_6873

Continue Reading ““กล้าคิด พิชิตแรงบันดาลใจ” กิจกรรมดีๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต มน.”

ไม่มีหมวดหมู่ 0 comments on นิสิต มน.เข้าร่วมในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร

นิสิต มน.เข้าร่วมในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร

มหาวิทยาลัยนเรศวรนำโดยเจ้าหน้าที่ และนิสิตกว่า 50 คน เดินทางเข้าร่วมในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

page

Continue Reading “นิสิต มน.เข้าร่วมในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร”

SA Post 0 comments on อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

กองกิจการนิสิต มีพันธกิจด้านการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือการฝึกและพัฒนาให้เป็นนิสิตที่ “เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา” โดยเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรผ่านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กรกิจกรรมต่างๆ

page

Continue Reading “อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560”

SA Post 0 comments on จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

18575357_10154756773828299_1110959143_o

 

Continue Reading “จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์””

SA Post 0 comments on ม.นเรศวรเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการจัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ สร้างทักษะให้ผู้ใกล้ชิดดูแลได้อย่างถูกต้อง

ม.นเรศวรเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการจัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ สร้างทักษะให้ผู้ใกล้ชิดดูแลได้อย่างถูกต้อง

“ถึงแม้ร่างกายเราจะไม่สมบูรณ์ แต่สมองของเรายังเต็ม 100 อยากให้ทุกคนที่เป็นเหมือนหนูสู้ และอย่าท้อถอย” เป็นเสียงเล็กๆ จากน้องพลอย นางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง นิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อครั้งเข้าร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ สองแควยามเช้า เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น MSS Cable TV. พิษณุโลก

1

Continue Reading “ม.นเรศวรเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการจัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ สร้างทักษะให้ผู้ใกล้ชิดดูแลได้อย่างถูกต้อง”

SA Post 0 comments on ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้ มน. “มงคลประพฤติ”

ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้ มน. “มงคลประพฤติ”

มงคล หมายถึง สิ่งที่ดีงาม ประพฤติ หมายถึง การปฏิบัติ การกระทำ มงคลประพฤติ จึงหมายถึง การประพฤติหรือการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและเหมาะสมนั่นเอง และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ความรัก ความผูกพันให้กับนิสิตและบุคลากรทุกคนได้ยึดมั่นแนวทางความอดทนและมุ่งมั่นในการทำงานโดยมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นแบบอย่าง และสร้างความร่วมมือความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยร่วมกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดโครงการมงคลประพฤติขึ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18451788_1688568131158034_8321933976112715411_o

Continue Reading “ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้ มน. “มงคลประพฤติ””

SA Post 0 comments on ร่วมปลูกหญ้าทำความดีเพื่อองค์สมเด็จฯ กับโครงการมงคลประพฤติ

ร่วมปลูกหญ้าทำความดีเพื่อองค์สมเด็จฯ กับโครงการมงคลประพฤติ

“ตามองดาวเท้าเหยียบหญ้าสีเขียว” เป็นวลีเด็ดที่ท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวไว้เมื่อครั้งร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ “สองแควยามเช้า” ณ สถานีโทรทัศนน์ท้องถิ่น MSS Cable TV. พิษณุโลก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ มงคลประพฤติ กิจกรรมปลูกหญ้าเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสีเขียว กว่า 7,000 ตารางเมตร รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่กำลังจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการด้วยการสมทบทุนซื้อหญ้าเพียงตารางเมตรละ 20 บาท ได้ที่ กองกิจการนิสิต 0-5596-1210 หรือ กองอาคารสถานที่ 0-5596-8000

IMG_5112

Continue Reading “ร่วมปลูกหญ้าทำความดีเพื่อองค์สมเด็จฯ กับโครงการมงคลประพฤติ”

SA Post 0 comments on เวทีแห่งความภาคภูมิใจในเพลงลูกทุ่งไทย เปิดต้อนรับผู้มีไฟในเพลงลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลุกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 9”

เวทีแห่งความภาคภูมิใจในเพลงลูกทุ่งไทย เปิดต้อนรับผู้มีไฟในเพลงลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลุกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 9”

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 9 เปิดรับสมัครวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2560 ภายใต้โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร”  ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ระดับประเทศ

Continue Reading “เวทีแห่งความภาคภูมิใจในเพลงลูกทุ่งไทย เปิดต้อนรับผู้มีไฟในเพลงลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลุกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 9””

SA Post 0 comments on เด็ก มน. สุดเจ๋ง คว้าคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้ชมทั่วประเทศโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ปี 2

เด็ก มน. สุดเจ๋ง คว้าคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้ชมทั่วประเทศโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ปี 2

ตามที่ บ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยทีวีดิจิทัลช่อง NOW 26 ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิรากแก้ว ได้จัดทำโครงการ ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและผลักดันให้เยาวชนไทยได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาสังคม ทั้งยังนำความรู้ความสามารถมาปรับใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นตัวแทนกลุ่มนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ นายกฤษณพงษ์ ทองคำ, นายธรรมรัตน์ ฤทธิเกริกไกร, นายพัชรพงษ์ เพ็งผจญ, นายพงษ์เดช อินเป็ง และนายอนุวัตร สารใจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย นายไพฑูรย์ เหล่าดี และนายกัณต์กวี วิมุติ อาจารย์ที่ปรึกษาฯ จึงได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมและถ่ายทอดเป็นรายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ภายใต้โครงการ “พลังงานน้ำสร้างแสงสว่างสู่ชุมชน”

18280048_10209716990296706_398803549_n

Continue Reading “เด็ก มน. สุดเจ๋ง คว้าคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้ชมทั่วประเทศโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ปี 2”

SA Post 0 comments on คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง รุดหน้าสร้างโครงการเพื่อลดปัญหายาเสพติด ปี 60

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง รุดหน้าสร้างโครงการเพื่อลดปัญหายาเสพติด ปี 60

เช้าวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว

DSC_0484

Continue Reading “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง รุดหน้าสร้างโครงการเพื่อลดปัญหายาเสพติด ปี 60”