SA Post 0 comments on “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 4”

“ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 4”

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดส่งบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 4” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว พิษณุโลก โดยโครงการดังกล่าวนั้นเกิดจากความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา เสียสละ มุ่งมั่นในการทำความดีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต ตลอดจนเสริมสร้างให้สถานศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางในการทำกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของชุมชน ทั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้เรื่องการบริจาคโลหิตแล้วยังได้เรียนรู้และทดลองการทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการฝึกทำ CPR อีกด้วย

19553841_1364600270297391_4883304563230203612_n

19429777_1364600200297398_7291436151530204072_n

SA Post 0 comments on กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งตัวแทนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ของจังหวัดพิษณุโลก

page

Continue Reading “กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด”

SA Post 0 comments on กองกิจการนิสิตจัดอบรมสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะให้คณะกรรมการวินัยนิสิตคณะ

กองกิจการนิสิตจัดอบรมสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะให้คณะกรรมการวินัยนิสิตคณะ

          ในปัจจุบันพบว่านิสิตมีการกระทำความผิดวินัยในหลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ซึ่งสืบเนื่องมาจากปัญหาและสภาวะแวดล้อมต่างๆ รอบตัวนิสิตที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับนิสิตเอง เช่น สังคม, ครอบครัว, การเรียน และเพื่อน เป็นต้น จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้นิสิตเกิดภาวะเครียด และเกิดแรงจูงใจให้มีการกระทำความผิดในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ประกอบกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการพัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ/ประกาศฯ ด้านวินัยนิสิต ให้ง่ายและสะดวกในการบังคับใช้ให้มากขึ้น ดังนั้น กองกิจการนิสิต จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสอบสวนหาข้อเท็จจริงคณะกรรมการวินัยนิสิตคณะขึ้น ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคุณศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตคณะ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

page

Continue Reading “กองกิจการนิสิตจัดอบรมสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะให้คณะกรรมการวินัยนิสิตคณะ”

ไม่มีหมวดหมู่ 0 comments on รวมพลกิจการนิสิตเตรียมรับมือเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

รวมพลกิจการนิสิตเตรียมรับมือเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

          กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ, ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต, ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา, ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่, ผู้อำนวยการกองศิษย์เก่าสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตทุกคณะ, เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้นำนิสิตจากสโมสรนิสิตฯ และสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในวาระการประชุมเป็นการพูดคุย ปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมของนิสิต, กฏระเบียบ, การอำนวยความสะดวก, สวัสดิการนิสิตรวมถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นั่นเอง

page

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.sa.nu.ac.th

#PRSANU

ไม่มีหมวดหมู่ 0 comments on เด็กดีมอนอ 5 คน คว้ารางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากผู้เข้าร่วมเสนอชื่อทั่วประเทศกว่า 500 คน

เด็กดีมอนอ 5 คน คว้ารางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากผู้เข้าร่วมเสนอชื่อทั่วประเทศกว่า 500 คน

          พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ผู้นับถือพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีมีคุณะรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบต่อไป ทั้งนี้ ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับการคัดเลือกและผ่านเกณฑ์การพิจารณาฯ จำนวน 5 คน จากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เสนอชื่อจำนวน 525 คน จาก 214 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย ได้แก่

1. นางสาวฉันทนา แปงชัย นิสิตคณะศึกษาศาสตร์

2. นางสาวปรียา พรมแดง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์

3. นายพงสกร แก้วจังหาร นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

4. นางสาวจุฑาวรรณ รุ่งป่าสัก นิสิตคณะเภสัชศาสตร์

5. นายธีรภัทร ทองวิเศษสุข นิสิตคณะสหเวชศาสตร์

19369283_709779029206539_83271089_o

Continue Reading “เด็กดีมอนอ 5 คน คว้ารางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากผู้เข้าร่วมเสนอชื่อทั่วประเทศกว่า 500 คน”

SA Post 0 comments on ม.นเรศวร จับมือภาคีภาคเหนือตอนล่างยกทีมเข้าร่วมศึกษาดูงานสถาบันเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต้นแบบในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ม.นเรศวร จับมือภาคีภาคเหนือตอนล่างยกทีมเข้าร่วมศึกษาดูงานสถาบันเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต้นแบบในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          ปัญหายาเสพติดเป็นวิกฤตของประเทศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วน ถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ ยาเสพติดได้แพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวางทุกสาขาอาชีพรวมไปถึงนักเรียน นิสิตนักศึกษา และเยาวชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน กลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วน  มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญนี้และมุ่งหาแนวทางรวมถึงกลยุทธในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสถาบันต้นแบบในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2560 นำทีมโดยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้นำนิสิต พร้อมด้วยกลุ่มตัวแทนจากสถาบันเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, วิทยาลัยชุมชนตาก, วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

19212971_1448402728551030_1187121126_o

Continue Reading “ม.นเรศวร จับมือภาคีภาคเหนือตอนล่างยกทีมเข้าร่วมศึกษาดูงานสถาบันเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต้นแบบในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

SA Post 0 comments on TO BE NO.1 มอนอ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อชิงรางวัลประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชรฯ

TO BE NO.1 มอนอ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อชิงรางวัลประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชรฯ

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งผลงานเข้าประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบ ระดับเพชรปี 1 และชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเภทจังหวัดฯ และชมรมฯ ในชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง และชมรมฯ ในสถานพินิจฯ ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ โดยกรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการฯ ได้เข้าติดตามประเมินผลประเภทรักษามาตราฐานต้นแบบระดับเพชร ปี 1 ประจำปี 2560 รอบแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

19125397_1733274126689250_1820310956_o

19125564_1733274176689245_281354667_o

Continue Reading “TO BE NO.1 มอนอ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อชิงรางวัลประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชรฯ”