SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้ มน. “มงคลประพฤติ”

พฤษภาคม 15th, 2017

มงคล หมายถึง สิ่งที่ดีงาม ประพฤติ หมายถึง การปฏิบัติ การกระทำ มงคลประพฤติ จึงหมายถึง การประพฤติหรือการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและเหมาะสมนั่นเอง และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ความรัก ความผูกพันให้กับนิสิตและบุคลากรทุกคนได้ยึดมั่นแนวทางความอดทนและมุ่งมั่นในการทำงานโดยมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นแบบอย่าง และสร้างความร่วมมือความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยร่วมกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดโครงการมงคลประพฤติขึ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18451788_1688568131158034_8321933976112715411_o

18491728_1688568414491339_5765102864572518886_o

18451711_1688568721157975_6682677872633169655_o

โดยได้จัดให้มีกิจกรรมถวายสักการะต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังการสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิตหลังสอบปลายภาคเสร็จสิ้น รวมถึงกิจกรรมปลูกหญ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยและยังถือเป็นการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมรับกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 อีกด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตกว่า 1,000 คน ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวรกว่า 7,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม และสร้างความรักความผูกพันให้กับนิสิตและบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยนั่นเอง

page

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sa.nu.ac.th

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต