SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

ม.นเรศวรเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการจัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ สร้างทักษะให้ผู้ใกล้ชิดดูแลได้อย่างถูกต้อง

พฤษภาคม 18th, 2017

“ถึงแม้ร่างกายเราจะไม่สมบูรณ์ แต่สมองของเรายังเต็ม 100 อยากให้ทุกคนที่เป็นเหมือนหนูสู้ และอย่าท้อถอย” เป็นเสียงเล็กๆ จากน้องพลอย นางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง นิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อครั้งเข้าร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ สองแควยามเช้า เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น MSS Cable TV. พิษณุโลก

1

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เปิดรับนิสิตพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 โดยในปัจจุบันมีนิสิตพิการ ประเภทร่างกายเคลื่อนไหว จำนวน 7 ราย โดยมีนิสิตพิการที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อจะเรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนร่วมสาขาวิชา จำนวน 2 ราย จากการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนิสิตพิการ และการสอบถามนิสิตพิการทราบว่า การให้ความช่วยเหลือของเพื่อนนิสิตและอาจารย์เจ้าหน้าที่ ในแต่ละอาคาร ยังช่วยเหลือได้ไม่เหมาะสมนัก และมีนิสิตพิการที่ต้องให้ผู้ปกครองมาช่วยขณะเรียนหนังสือซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงเกิดความเข้าใจสภาพปัญหาข้อจำกัดของผู้พิการ และมองเห็นถึงศักยภาพขีดความสามารถของผู้พิการ ให้นำมาใช้ในการพัฒนาช่วยเหลือตนเองอย่างเต็มที่  อีกทั้งเป็นการลดภาระต่อการดูแลช่วยเหลือของคนในครอบครัวและสังคมในระยะยาว การให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะทำให้ผู้พิการสำเร็จการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป กองกิจการนิสิต จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง QS 2207 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนารถ  มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการให้ความช่วยเหลือนิสิตพิการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นิสิตพิการ และผู้มีหน้าที่สนับสนุนทุกมิติอีกด้วย

page

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสมพิศ ทองสุก ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ร่วมด้วยบุคลากรคณะต่างๆ, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, แม่บ้าน, ผู้ปกครอง และนิสิตจิตอาสาจากคณะต่างๆ จำนวนกว่า 100 คน ซึ่งการอบรมทั้ง 2 วัน จะแบ่งเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจาก สมาคมคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก นำทีมโดย คุณอรรถพล ขาวแจ่ม เหริญญิกสมาคมฯ ถือว่าเป็นโครงการดีๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับผู้พิการ หรือบุคคลทั่วไปได้รับรู้วิธีการดูแลผู้พิการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการสร้างสามัญสำนึกในความเท่าเทียมกันของสังคมอีกด้วย

ทั้งนี้สามารถรับชมและติดตามข่าวสาร/ภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.sa.nu.ac.th

#PRSANU

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต