SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

“กล้าคิด พิชิตแรงบันดาลใจ” กิจกรรมดีๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต มน.

พฤษภาคม 24th, 2017

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร 10 ปี ที่เน้นความสำคัญกับการพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพทัดเทียมสากล มีทักษะของผู้นำ สุขภาพดี มีความเข้าใจและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นพลโลกที่ดี และมีจิตสาธารณะนั้น หน่วยส่งเสริมกิจกรรม กองกิจการนิสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนให้มีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตผ่านการสร้างสรรค์ชุดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพนิสิต ประกอบไปด้วย กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำ กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงระบบและคิดสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ ช่วงที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงระบบและการคิดสร้างสรรค์ : “กล้าคิด พิชิตแรงบันดาลใจ” ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิตได้พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองในทักษะต่างๆ อีกทั้งสามารถเป็นชั่วโมงในระบบทรานสคริปกิจกรรม ประกอบการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

IMG_6873

IMG_6874

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอนัส  สันโต๊ะโส๊ป Digital Start up นักพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ ผู้รับรางวัลเพชรน้ำเอก รัตนาวดี โครงการยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กล้าคิด พิชิตแรงบันดาลใจ” ซึ่งถือเป็นโครงการดีๆ ที่จัดขึ้นสำหรับกลุ่มผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต อีกทั้งสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ไปใช้ในการเรียน การทำกิจกรรม การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.sa.nu.ac.th

#PRSANU

page

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต