SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

เติมไฟให้ผู้นำนิสิต มอนอ เปิดประตูสู่โลกกว้าง สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน “โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2560”

พฤษภาคม 29th, 2017

กองกิจการนิสิต ม.นเรศวร จัดโครงการ “อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2560” ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 โดยการนำผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งจากองค์กรส่วนกลาง ชมรมต่างๆ สโมสรนิสิตคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำนิสิตระหว่างสถาบัน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

8

page

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างผู้นำนิสิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา โดยใช้กระบวนการ/รูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้นำนิสิตมีทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ผู้นำนิสิตยังสามารถเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมระหว่างกันได้อีกด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และยังได้มอบนโยบายการจัดกิจกรรมให้กับผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 อีกด้วย นอกจากกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งสถาบันแล้ว ภายในโครงการยังประกอบด้วยกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างสถาบัน, กิจกรรมถอดบทเรียน, กิจกรรม Workshop, กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำนิสิตกับกระบวนการคิดและเทคนิคการทำงาน” โดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ถือว่าเป็นโครงการแรกของผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้มารวมตัวกัน ได้รู้จักกัน ได้ทำงานร่วมกัน ได้แชร์ความคิด ได้ชีวิตร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นโครงการที่เติมไฟให้แก่เหล่าผู้นำนิสิตทั้งหลาย ได้มีกำลังใจ มีพลัง และจุดประกายความคิดการดำเนินกิจกรรมนิสิตรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ให้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sa.nu.ac.th

PRSANU

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต