SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

ม.นเรศวร จับมือภาคีภาคเหนือตอนล่างยกทีมเข้าร่วมศึกษาดูงานสถาบันเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต้นแบบในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มิถุนายน 19th, 2017

          ปัญหายาเสพติดเป็นวิกฤตของประเทศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วน ถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ ยาเสพติดได้แพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวางทุกสาขาอาชีพรวมไปถึงนักเรียน นิสิตนักศึกษา และเยาวชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน กลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วน  มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญนี้และมุ่งหาแนวทางรวมถึงกลยุทธในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสถาบันต้นแบบในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2560 นำทีมโดยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้นำนิสิต พร้อมด้วยกลุ่มตัวแทนจากสถาบันเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, วิทยาลัยชุมชนตาก, วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

19212971_1448402728551030_1187121126_o

page

          ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานราชการ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ต้องมีความเสียสละและใสใจทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลัง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มทักษะความรู้ความพร้อมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานภายในสถาบันตนเองต่อไปอีกด้วย

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม www.sa.nu.ac.th

#PRSANU

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต