SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

เด็กดีมอนอ 5 คน คว้ารางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากผู้เข้าร่วมเสนอชื่อทั่วประเทศกว่า 500 คน

มิถุนายน 20th, 2017

          พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ผู้นับถือพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีมีคุณะรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบต่อไป ทั้งนี้ ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับการคัดเลือกและผ่านเกณฑ์การพิจารณาฯ จำนวน 5 คน จากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เสนอชื่อจำนวน 525 คน จาก 214 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย ได้แก่

1. นางสาวฉันทนา แปงชัย นิสิตคณะศึกษาศาสตร์

2. นางสาวปรียา พรมแดง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์

3. นายพงสกร แก้วจังหาร นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

4. นางสาวจุฑาวรรณ รุ่งป่าสัก นิสิตคณะเภสัชศาสตร์

5. นายธีรภัทร ทองวิเศษสุข นิสิตคณะสหเวชศาสตร์

19369283_709779029206539_83271089_o

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการจัดมอบเกียรติบัตรฯ ดังกล่าว ให้แก่ตัวแทนนิสิตทั้ง 5 คน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต