SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

กองกิจการนิสิตจัดอบรมสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะให้คณะกรรมการวินัยนิสิตคณะ

มิถุนายน 23rd, 2017

          ในปัจจุบันพบว่านิสิตมีการกระทำความผิดวินัยในหลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ซึ่งสืบเนื่องมาจากปัญหาและสภาวะแวดล้อมต่างๆ รอบตัวนิสิตที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับนิสิตเอง เช่น สังคม, ครอบครัว, การเรียน และเพื่อน เป็นต้น จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้นิสิตเกิดภาวะเครียด และเกิดแรงจูงใจให้มีการกระทำความผิดในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ประกอบกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการพัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ/ประกาศฯ ด้านวินัยนิสิต ให้ง่ายและสะดวกในการบังคับใช้ให้มากขึ้น ดังนั้น กองกิจการนิสิต จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสอบสวนหาข้อเท็จจริงคณะกรรมการวินัยนิสิตคณะขึ้น ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคุณศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตคณะ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

page

          ทั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากทีมวิทยากรจากกองกฏหมายแล้ว ยังได้รับฟังบรรยายในหัวข้อ “อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนิสิตคณะ” จากนายชินวัฒน์ สิงหะ และนางสาวพนิดา สมร่าง นิติกรชำนาญการ จากกองกฏหมาย อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ได้ทำการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการวินัยนิสิตคณะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คณะกรรมการวินัยนิสิตคณะ ให้เกิดความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้น และมีบรรทัดฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.sa.nu.ac.th

#PRSANU

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต