SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

มน. เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ รุดสร้างความเข้าใจกับรุ่นพี่ฯ จัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กรกฎาคม 4th, 2017

          “ปัจจุบันข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากมายและหลากหลายปัญหา ทั้งความรุนแรง ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ เป็นต้น ทุกปัญหานั่นต่างสร้างความสะเทือนใจให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการกระทำรุนแรงที่เกิดจากรุ่นพี่เป็นผู้กระทำ”

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังที่เป็นข่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกๆ ปี จนมีหลายฝ่ายมองว่าการยกเลิกการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ดังกล่าวน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ในทางปฏิบัติแล้วนิสิต นักศึกษาหลายสถาบันยังคงเห็นว่าการจัดกิจกรรมรับน้องฯ เป็นกิจกรรมที่ดีในการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับน้องใหม่ให้กระชับแน่นแฟ้นขึ้น หากแต่รุ่นพี่จะต้องจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

          ดังนั้น กองกิจการนิสิต จึงได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560

page

โดยช่วงเช้าจะเป็นการรวมตัวของรุ่นพี่ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ผู้นำพยาบาล, ผู้นำเชียร์, ผู้นำลีดเดอร์, ผู้นำนันทนาการ, ผู้นำวินัยและผู้นำเทคนิคเชียร์ รวมทั้งสิ้นเกือบ 800 ชีวิต เพื่อรับฟังโอวาทและนโยบายการจัดกิจกรรมแก่นิสิต จากท่าน รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และการฟังบรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมนิสิตในยุคไทยแลนดื 4.0″ โดย ดร.อนวัช มีเคลือบ ผู้คร่ำหวอดในการจัดกิจกรรมเพื่อนิสิต มน. ส่วนในช่วงบา่ยเป็นการแยกผู้นำด้านแต่ละด้านเพื่อฟังคำชี้แจงและทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์นั่นเอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนได้ทราบนโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรม รวมถึงได้ช่วยกันระดมความคิดหาข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการจัดกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 นั่นเอง


ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่ www.sa.nu.ac.th

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต