SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

กันยายน 15th, 2017

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอแสดงความยินดีกับนายสุรจิต วงศ์กังแห ที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรอีกครั้งในวาระนี้ สำหรับนโยบายใหม่ของนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 คือ การนำสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสมาชิกศิษย์เก่าให้กลับมาพัฒนาและทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงเป็นที่พึ่งและแหล่งเรียนรู้ของนิสิตปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสมาคมฯ แบบยั่งยืน นับว่าเป็นการกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งอย่างสง่างามในบทบาทเดิม แต่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือนโยบายที่เข้มแข็งและจริงจังมากขึ้น ซึ่งเชื่อได้อยา่งแน่นอนว่า สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จะสามารถพัฒนาเข้มแข็งและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยยืนเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร สิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและสังคมได้ต่อไป โดยการนำของ นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 นายสุรจิต วงศ์กังแห

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต