SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

ประชุมคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

กันยายน 21st, 2017

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุม

page

 

IMG_4111

ร่วมด้วย นายสุรจิต วงศ์กังแห นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร, ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยวาระการประชุมจะเป็นการรายงานสรุปยอดบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560, ผลการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 และการนำเสนอแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2561 แก่คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อทราบและพิจารณา ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่มั่นคงของงานศิษย์เก่าภายใต้บ้านหลังใหม่ กองกิจการนิสิต ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามข้อมูลของงานศิษย์เก่าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1225 หรือ https://www.facebook.com/nualumnifanpage/

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต