SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรสุดเจ๋งคว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน YTSA 2017 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี

กันยายน 25th, 2017

จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันเกอเธประเทศไทย, บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขัน Young Thai Science Ambassador Award ,YTSA 2017 หรือรู้จักกันในโครงการฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมและสร้างจิตสำนึกในการเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์

page

 

สำหรับหัวข้อในปีนี้ คือ “Mega – Crisis มหาวิกฤติภัยดาวโลก” ในทั้ง 5 สาขา ดังต่อไปนี้ ประชากรล้นโลก (Population Burst) ,อาหารขาดแคลน (Food Crisis),น้ำไม่เพียงพอ (Water Crisis),การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ,พลังงาน (Energy Crisis) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังกล่าว จำนวน 2 โครงการ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีและชื่มชมเพราะตัวแทนนิสิตทั้ง 3 คน สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้ง 2 โครงการ จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศกว่า 27 ทีม ดังนี้

นางสาวนูรนาเดีย หะยีมะเก๊ะ และนายปรเมศวร์ ใครบุตร

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2560

จากผลงานการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการลดการเผาตอซังข้าว ในสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)

นางสาวกัลยานุช อุฤทธิ์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น

จากผลงานการแก้ไขปัญหาพลังงานขาดแคลนโดยการแยกขยะ ในสาขาพลังงาน (Energy Crisis)

page

ทั้งนี้นิสิตผู้ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 จะได้เข้าร่วมในกิจกรรมนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นานาชาติ และเข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เยอรมัน อีกทั้งเข้าศึกษาดูงานที่โครงการเซินศูนย์พิพิธภัณฑ์นิวเครียร์แห่งชาติยุโรปต่อไป และในวันที่ 25 กันยายบน 2560 นิสิตผู้ได้รับรางวัลทั้ง 3 คน ได้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์และพูดคุยในรายการ “สองแควยามเช้า” ณ สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น MSS Cable T.V. พิษณุโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และข้อคิดดีๆ แก่ทุกคนอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.sa.nu.ac.th หรือ https://www.facebook.com/nualumnifanpage/

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต