SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

พฤศจิกายน 13th, 2015

เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบหมายให้ นางสาวศวัสมน ยาคล้าย นางสาวนนธยา โตสวัสดิ์ ว่าที่ ร.อ.ชยาศิษย์ คำสายพรม และนายไชยยงค์ นวลใจบุตร เข้าร่วม ณ เขาค้อรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชมภาพทั้งหมดได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/11-11-13-58

8

2

ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นการรับฟังการบรรยายพิเศษจาก รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย โดย นายอนวัช มีเคลือบ และการบรรยายสถานการณ์และการเฝ้าระวังป้องกัน จากวิทยากรสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และที่สำคัญเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างได้ข้อตกลงร่วมกัน (Protocol) ของการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้มาพบปะสมาชิกเครือข่าย พร้อมกับตั้งปณิธานว่าเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างจะต้องเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือกันในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการดำเนินงานในระดับเครือข่ายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

7

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต