SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

วิดีทัศน์การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตอนที่ 1

พฤศจิกายน 16th, 2015

เรื่องของระเบียบการแต่งกาย ทั้งของบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต