SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

การประชุมประเมินพิจารณาและคัดเลือกนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ธันวาคม 9th, 2015

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการประชุมประเมินพิจารณาและคัดเลือกนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามภาพข่าวกิจกรรมได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-9-58

DSC_0041

DSC_0059 DSC_0065 DSC_0046 DSC_0069 DSC_0045

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต