SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

ประชุมการดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ธันวาคม 22nd, 2015

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิตแต่ละคณะ เข้าร่วมระดมความคิด เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกองกิจการินิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพข่าวได้ที่
http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-22-58

DSC_0371

 

 

DSC_0358

 DSC_0359 DSC_0363 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต