SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เขตภาคเหนือ

ธันวาคม 22nd, 2015

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เขตภาคเหนือ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยนเรศวรมีข้อตกลงร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยภาคเหนือ ซึ่งได้แบ่งเขตพื้นที่ดำเนินงานดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบเขตภาคเหนือตอนบน 35 สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งความรับผิดชอบเป็นภาคเหนือตอนล่าง 29 สถาบัน การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการปรึกษา และหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ทั้ง 29 สถาบัน ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามข่าวภาพได้ที่

http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo58/12-22-1-58

DSC_0412

 

 

 

DSC_0414 DSC_0417 DSC_0426

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต