SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

ชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด

กุมภาพันธ์ 9th, 2016

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 ชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด ปี 2558 โดยมี นางสมพิศ ทองสุก ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต และนางธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรม กองกิจการนิสิต มาร่วมเปิดงานและให้โอวาทกับนิสิตแกนนำชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเป็นกิจกรรมที่ร่วมกัน วางแผนและจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้นิสิต ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นพลังของแผ่นดิน ขจัดยาเสพติดให้หมดไป โดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นิสิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร “สร้างความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยใช้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นแรงขับเคลื่อน

ติดตามภาพข่าวได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/2010/photo59/02-6-7-59

1

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต