SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนการแข่งขันบุคลากรภายใน ปี 2559

มีนาคม 9th, 2016

เมื่อวันที่  4 มีนาคม  2559  ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา  2559  โดยมีผู้แทนจากคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมหารือโดยได้ข้อสรุปดังนี้ คือ การแข่งขันเน้นถึงความสามัคคี การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย สร้างมิติใหม่ทางด้านการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมเชิงสุขภาพ การมีส่วนร่วมของทุกคน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยกำหนดระยะเวลาการจัดการแข่งขัน  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 17 มิถุนายน 2559 จากจำนวน  17  ชนิดกีฬา อีกทั้งได้มีการพิจารณาถึงประเด็น การยกเลิกการแข่งขันประกวดกองเชียร์ เน้นให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสายวิชาการ เพิ่มระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม  ส่วนการแบ่งสีนั้น มติที่ประชุม ให้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสี ได้แก่ สีเขียว ได้แก่ กลุ่มสำนักงานอธิการบดี สีแสด ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สีม่วง ได้แก่ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสีชมพู ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยให้มีการเวียนสีประจำกลุ่มในการแข่งขันในปีถัดไป

DSC_0071

 

DSC_0072

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต